Autoportret z historią

Konkurs polega na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu lub dzieła literackiego wybranej historii, miejsca historycznego, czy zabytku w kontekście osobistych relacji i odczuć, jakie wywołują. Prace konkursowe mogą mieć formę autoportretu w dosłownym rozumieniu, ale również mogą być artystycznym zapisem emocji i uczuć wyrażających osobisty stosunek do „przeżywanej historii”.

Cele konkursu:
– uwrażliwienie i zainteresowanie uczniów historią widzianą przez pryzmat osobistych refleksji, doświadczeń rodzinnych, czy emocji jakie wywołują wydarzenia z przeszłość dziejące się w miejscach, w którym dziś żyjemy,
– inspirowanie pracy twórczej i rozwijanie umiejętność wyrażania siebie poprzez różnorodne działania artystyczne.
Konkurs realizowany będzie w następujących kategoriach:
• Prace plastyczne: w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collage’u, plakatu w formacie PDF lub JPG (format A-3)
• Film nie dłuższy niż 5 minut, wykorzystujący obraz i dźwięk w formacie MP4.
• Praca literacka w formie opowiadania, eseju lub wiersza (od 2 do 8 stron A-4, odstęp 1,5, czcionka Times New Roman 12) w formacie PDF.
• Fotografia lub cykl fotografii (maksimum 6) w formacie PDF lub JPG, z dodatkowym krótkim komentarzem w oddzielnym dokumencie Word.

Zasięg konkursu – ogólnopolski.
Termin konkursu – 01.02.2024 r. – 31.05.2024 r.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów.
Pracę konkursową w formie elektronicznej należy zgłosić na adres: konkurs@muzeum.bialystok.pl z dopiskiem AUTOPORTRET Z HISTORIĄ; w terminie do 31 maja 2024 roku.
Prace plastyczne: w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collage’u, plakatu, które nie mogą być przesłane w formie elektronicznej,  należy przesłać listownie, bądź dostarczyć osobiście na adres: Muzeum Historyczne w Białymstoku, ul. Warszawska 37, 15-062 Białystok, z dopiskiem na kopercie AUTOPORTRET Z HISTORIĄ, w terminie do 31 maja 2024 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w trzech grupach wiekowych:
1. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.
2. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.
3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci.

Nagrody:
Wydawnictwa Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, nagrody rzeczowe oraz bony podarunkowe.
Najważniejszą nagrodą w konkursie będzie publikacja zwycięskich prac (plastycznych, literackich i fotograficznych) w katalogu pokonkursowym. Nagrodzone filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej muzeum oraz w mediach społecznościowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu (młodzież powyżej 18 roku życia)
Regulamin Konkursu i załączniki III edycja Autoportret z historią

Patronat medialny: