Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Ikonosfera 1

IKONOSFERA 1 • IKONY W ZBIORACH MUZEÓW POLSKICH
ZESZYTY MUZEALNE 1/2012
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i dr Krystyny Staweckiej
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2012

Format B5, ss. 199, oprawa miękka, ISBN 978-83-87026-12-7

Nakład wyczerpany


Pierwszy zeszyt poświęcony został kolekcjom ikon zgromadzonym w muzeach polskich.
W publikacji omówiono zbiory: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Zamojskiego
w Zamościu, Muzeum Historycznego w Sanoku, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej oraz Muzeum Ikon
w Supraślu. Ponadto w numerze tym opublikowano wyniki kwerendy przeprowadzonej w 31 placówkach muzealnych, mającej na celu ustalenie miejsc przechowywania ikon oraz charakteru poszczególnych zbiorów. Całość materiałów uzyskała bogatą szatę ilustracyjną.


SPIS TREŚCI
ANDRZEJ LECHOWSKI • Słowo wstępne
KATARZYNA SKIBIŃSKA • Ikony w zbiorach muzeów polskich – przedstawienie wyników kwerendy
MIROSŁAW P. KRUK • Krótka historia gromadzenia i opracowywania dzieł sztuki cerkiewnej
w Muzeum Narodowym w Krakowie
PIOTR KONDRACIUK • Kolekcja ikon w Muzeum Zamojskim w Zamościu
KATARZYNA WINNICKA • Ekspozycja sztuki cerkiewnej w Muzeum Historyczny w Sanoku
EDYTA ROSS-PAZDYK • Ikony w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
GRAŻYNA KOBRZENIECKA-SIKORSKA • Ikony w kolekcji Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
ELIZA PTASZYŃSKA • Zbiór ikon w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Komunikat.
HENRYKA OLSZEWSKA-JAREMA • Ikony w kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach
ANNA KRÓL • Prezentacja kolekcji ikon Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach
MAŁGORZATA NIKOLSKA • Zbiory Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
DR KRYSTYNA STAWECKA • Muzeum Ikon w Supraślu – charakterystyka kolekcji ikon
EWA ZALEWSKA • Krasnuszki
ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • Ikony z terenów dawnej Rzeczypospolitej w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu
PIOTR SAWICKI • Rosyjska ikona metalowa w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu
MACIEJ ĆWIKLEWSKI • Okłady i ryzy – przykłady metalowych ozdób ikon w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu
KATARZYNA PROKOPCZYK • Depozyty Muzeum Sztuki w Łodzi w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu

TABLE OF CONTENTS

ANDRZEJ LECHOWSKI • Foreword by Andrzej Lechowski – Director of Podlaskie Muzeum in Bialystok

KATARZYNA SKIBIŃSKA • Collections of Icons in Polish Museums. Presentation of the enquiry results

MIROSŁAW P. KRUK • A Brief History of Acquiring and Compiling Pieces of the Orthodox Art in the National Museum in Cracow

PIOTR KONDRACIUK • Historical Museum in Sanok

PHD. PIOTR KONDRACIUK • Collection of Icons in Zamoyski Museum in Zamosc
EDYTA ROSS-PAZDYK • Collection of Icons in The Nowy Sącz District Museum

GRAŻYNA KOBRZENIECKA-SIKORSKA • Icons from the collection of the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn

HENRYKA OLSZEWSKA-JAREMA • Icons from the collection of the Silesian Museum in Katowice
ANNA KRÓL • The Górkas’ Castle Museum in Szamotuły – Collection presentation

MAŁGORZATA NIKOLSKA • Collection of The Museum of South Podlasie in Bielsk Podlaski

PHD. KRYSTYNA STAWECKA • The Museum of Icons in Supraśl – The collection characteristics

EWA ZALEWSKA • Krasnuszki

ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • Icons From the Region of First Rzeczpospolita

PIOTR SAWICKI • Russian Metal Icons in the Collection of the Museum of Icons in Suprasl

MACIEJ ĆWIKLEWSKI • Oklads and Rizas – Examples of Icons’ Metal Revetments in the Collection of the Museum of Icons in Suprasl

KATARZYNA PROKOPCZYK • Deposits of the Museum of Art in Lodz in the Collection

of the Museum of Icons in Suprasl