Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Ikonosfera 3

• IKONOSFERA 3 • IKONOGRAFIA CHRYSTUSA
ZESZYTY MUZEALNE 3/2014
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i dr Krystyny Staweckiej
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2014
Format B5, ss. 111, oprawa miękka, ISSN 2300-0406


Kolejna część „Ikonosfery” odsyła do ikonografii Chrystusa. W zeszycie zamieszczono zarówno artykuły problemowe, jak i leksykonowe omówienie najważniejszych przedstawień Zbawiciela. Na jego treść składają się następujące tematy: Ikona – wizualizacja dogmatów chrystologicznych; Najstarsze przedstawienia Chrystusa w sztuce wczesnochrześcijańskiej; Mandylion i Veraicon. Acheiropity w ikonografii sztuki wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa; Chrystus w grobie – historia i ikonografia płaszczenicy (epitafionu); Ikona Chrystusa Króla – Męża Boleści; Ikona Chrystusa Pantokratora; Ikona Chrystusa w Majestacie; Ikona Chrystusa Emmanuela; Ikona Chrystusa Wielkiego Arcykapłana; Ikona Chrystusa „Oko które nie śpi”, „Niedrzemiące Oko”; Ikona Chrystusa „Błogie Milczenie”; Pierwsze monogramy i zapisy skrócone odnoszące się do postaci Chrystusa.
SPIS TREŚCI
IKONOGRAFIA CHRYSTUSA
PROF. DR HAB. KAROL KLAUZA • Ikona wizualizacją dogmatów chrystologicznych
OPRAC. ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • Najstarsze przedstawienia Chrystusa w sztuce wczesnochrześcijańskiej
DR PIOTR KONDRACIUK • Mandylion i veraicon. Acheiropity w ikonografii sztuki wschodniego
i zachodniego chrześcijaństwa
EDYTA ROSS-PAZDYK • Chrystus w grobie – historia i ikonografia płaszczanicy (epitafionu)
EWA ZALEWSKA • Ikona Chrystusa Króla Chwały – Męża Boleści
DR KRYSTYNA STAWECKA • Ikona Chrystusa Pantokratora
OPR. KATARZYNA JARMUŁ • Ikona Chrystusa w Majestacie
OPRAC. HENRYKA OLSZEWSKA-JAREMA • Ikona Chrystusa Emmanuela
VIOLETTA JARZĄBKOWSKA • Ikona Chrystusa Wielkiego Arcykapłana
PIOTR SAWICKI • Ikona Chrystusa „Oko które nie śpi”, „Niedrzemiące Oko”
PIOTR SAWICKI • IKONA CHRYSTUSA „BŁOGIE MILCZENIE”
KATARZYNA PROKOPCZYK • Pierwsze monogramy i zapisy skrócone odnoszące się do postaci Chrystusa
TABLE OF CONTENTS
ICONOGRAPHY OF CHRIST
PROF. HAB. PHD. KAROL KLAUZA • An Icon as a Visualisation of Christological Dogmas
ED. ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • The Oldest Depictions of Christ in Early Christian Art
PHD. PIOTR KONDRACIUK • Mandylion and Veraicon. Acheiropoieta in Iconography of Eastern and Western Christianity
EDYTA ROSS-PAZDYK • Christ in the Grave – History and Iconography of Epitaphion (plaszczannica)
EWA ZALEWSKA • Christ The King of Glory (The Man of Sorrows) Icon
ED. KATARZYNA JARMUŁ • Christ in Majesty Icon
PHD. KRYSTYNA STAWECKA • Christ Pantocrator Icon
ED. HENRYKA OLSZEWSKA-JAREMA • Christ Emanuel Icon
VIOLETTA JARZĄBKOWSKA • Christ the Great Archpriest Icon
PIOTR SAWICKI • The Eye that Never Sleeps Icon of Christ
PIOTR SAWICKI • The Blessed Silence Icon of Christ
KATARZYNA PROKOPCZYK • Early Monograms and Abbreviations Referring to Christ