Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Ikonosfera 6

• IKONOSFERA 6 • IKONOSTAS
ZESZYTY MUZEALNE 6/2017
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i Krystyny Staweckiej, we współpracy z Aleksandrą Krahel oraz Marią Marcinowską
Recenzenci: dr hab. ks. Radosław Kimsza; dr hab. Piotr Chomik
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2017
Format B5, ss. 157, oprawa miękka, ISSN 2300-0406

Szeroko rozumiana problematyka przegrody ołtarzowej – ikonostasu w tradycji bizantyńskiej stała się tematem szóstego numeru „Ikonosfery”. Otwiera je artykuł poświęcony kształtowaniu się pierwszych takich konstrukcji w bizantyńskim kręgu kulturowym (Wczesnobizantyńskie przegrody ołtarzowe (IV–IX w.)). Kontynuacją i rozwinięciem tego wątku są dwa kolejne artykuły: Deesis – modlitwa wstawiennicza Kościoła oraz Ikonostas w tradycji ruskiej. Dalsza część numeru odnosi się już do lokalnych tradycji Podlasia i Lubelszczyzny (Ikonostasy cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu; Podlaski ikonostas cerkwi Zaśnięcia Bogarodzicy w Czyżach jako przykład przegrody unickiej; Ikonostasy w cerkwiach na zachodniej Łemkowszczyźnie; Ikonostasy Bogdańskich; Prawosławne ikonostasy na Lubelszczyźnie. Forma i ikonografia; Ikonostas „posynodalny” na przykładzie przegrody ołtarzowej cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu. Adaptacja XIX–wiecznego ikonostasu topileckiej cerkwi do programu ikonograficznego współcześnie realizowanej polichromii świątyni).
SPIS TREŚCI
IKONOSTAS
PIOTR SAWICKI • Wczesnobizantyńskie przegrody ołtarzowe (IV–IX w.)
ZOFIA SZOTA • Deesis – modlitwa wstawiennicza Kościoła
OPRAC. DR KRYSTYNA STAWECKA • Ikonostas w tradycji ruskiej
DR KRYSTYNA STAWECKA • Ikonostasy cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu
ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • Podlaski ikonostas cerkwi Zaśnięcia Bogarodzicy w Czyżach jako przykład przegrody unickiej
EDYTA ROSS-PAZDYK • Ikonostasy w cerkwiach na Zachodniej Łemkowszczyzny
MARIA MARCINOWSKA • Ikonostasy Bogdańskich
DR PIOTR KONDRACIUK, VIOLETTA JARZĄBKOWSKA • Prawosławne ikonostasy na Lubelszczyźnie. Forma i ikonografia
EWA ZALEWSKA • Ikonostas „posynodalny” na przykładzie przegrody ołtarzowej cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu. Adaptacja XIX-wiecznego ikonostasu topileckiej cerkwi do programu ikonograficznego współcześnie realizowanej polichromii świątyni

TABLE OF CONTENTS
ICONOSTASIS
PIOTR SAWICKI • Early Byzantine Sanctuary Barriers from 4th to 9th century
ZOFIA SZOTA • Deesis as the Intercessory Prayer of the Church
EDIT. PHD. KRYSTYNA STAWECKA • Iconostasis in the Russian Tradition
PHD. KRYSTYNA STAWECKA • Iconostases in the Church of Annunciation of the Virgin Mary in Suprasl
ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • Iconostasis from the Church of Dormition of the Mother of God in Czyze as an Example of the Uniate Sanctuary Barrier
EDYTA ROSS-PAZDYK • Iconostases in the Orthodox Churches in the Western Lemkivshchyna
MARIA MARCINOWSKA • Bogdansky’s Family Iconostases
PHD. PIOTR KONDRACIUK, VIOLETTA JARZĄBKOWSKA • Orthodox Iconostases in the Lubelskie Region. Iconography and Form
EWA ZALEWSKA • “Post Synodal” Russian Iconostasis by the Example of the Sanctuary Barrier in the Church of St Nicholas the Wonderworker in Topilec. Adaptation of 19th Century Iconostasis from Topilec to the Actually Realised Iconographic Programme