Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zatrudni pracownika na stanowisku: SPECJALISTA DO SPRAW PROMOCJI

Wymagania:

 • wykształcenie:

wykształcenie wyższe – preferowane kierunki studiów: filologia polska, historia, socjologia, kulturoznawstwo

 • dodatkowe wymagania:

znajomość i umiejętność obsługi programu Word Press

dobra znajomość poprawnej polszczyzny, umiejętność tworzenia tekstów informacyjnych i reklamowych, umiejętność redagowania i korekty tekstów

umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność, otwartość, rzetelność,

 

 

Zakres podstawowych obowiązków:

 1. Administrowanie stroną internetową Muzeum Podlaskiego (w programie Word Press)
 2. Przygotowywanie i redagowanie we współpracy z Działami i Oddziałami materiałów tekstowych i fotograficznych (informacje, recenzje, relacje) do zamieszczania na stronie internetowej Muzeum.
 3. Redakcja i dystrybucja Newslettera Muzeum Podlaskiego.
 4. Planowanie i prowadzenie we współpracy z Działami i Oddziałami kampanii promocyjno – reklamowych Muzeum Podlaskiego.
 1. Współpraca z mediami w zakresie reklamy działań Muzeum, przygotowywanie, redagowanie i dystrybucja materiałów prasowych.
 2. Administrowanie fanpage'ami Muzeum Podlaskiego na następujących portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube - przygotowywanie, redagowanie i zamieszczanie relacji (również fotograficznych i filmowych) recenzji, informacji prasowych, wywiadów.

Oferty powinny zawierać:

 1. CV.
 2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopie ukończonych kursów, posiadanych certyfikatów.
 1. Oświadczenie że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zgodnie z załączonym wzorem.

Dokumenty prosimy składać do 06.11.2018 r. osobiście w Dziale Kadr lub sekretariacie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10 lub pocztą na adres Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Podlaskie
w Białymstoku Ratusz -  Rynek Kościuszki 10,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 535521800, iod@muzeum.bialystok.pl

3) podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w  celu realizacji procesu rekrutacji są: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,

4) Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Dane osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od rozpoczęcia rekrutacji. Dane osób zakwalifikowanych będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych  jest dobrowolne.

…………………………………………………………………………………………..

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Muzeum Podlaskie z siedzibą w Białymstoku Ratusz- Rynek Kościuszki10
  w celu realizacji procesu rekrutacji.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

…………………………………………..

(miejscowość data i podpis kandydata)