Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

Archiwum >>>

2023

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy
Widać letni Pałacyk Branickich w Choroszczy. Wokół drzewa, zielona trawa i kanał wodny. 

Inwestycja polegająca na wymianie centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Istniejące centralne ogrzewanie w budynku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, nie było w całości remontowane od momentu odbudowy pałacu w 1973 r. Po przeprowadzeniu modernizacji centralnego ogrzewania budynek zyska nową infrastrukturę grzejną, zostaną wymienione skorodowane rury na nowe w izolacji termicznej i antykorozyjnej pomiędzy piętrami, zamontowane zostaną nowe grzejniki z podłączeniem dolnym z wbudowanymi zaworami z nastawą wstępną z wbudowanym zaworem termostatycznym. Grzejniki wyposażone zostaną w głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości: 73.794 zł

Dofinansowano ze środków Województwa Podlaskiego w wysokości: 85.000 zł

Kolorowe logo Wrót Podlasia.


Wykonanie opracowania inwentaryzacji dendrologicznej wraz ze wstępną gospodarką drzewostanem w zabytkowym parku przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku mieści się w dawnym letnim pałacu hetmana Jana Klemensa Branickiego. Osiemnastowieczne założenie pałacowo-parkowe w Choroszczy, zarówno w sensie formy architektonicznej, jak i rozwiązania przestrzennego stanowiło na tle architektury polskiej obiekt o charakterze zupełnie wyjątkowym. Pamięć o hucznych zabawach, iluminacjach i polowaniach tam urządzanych została utrwalona w listach i pamiętnikach z epoki a sto lat później w powieściach Józefa Ignacego i Kajetana Kraszewskich. W XIX w. nowi właściciele, Moesowie, przebudowali pałac, wznieśli nowe budynki gospodarcze i fabryczne, ale mimo tych zmian i nowych nasadzeń drzew dawny układ przestrzenny założenia pozostawał nadal czytelny. Po pożarze pałacu w trakcie I wojny światowej, gdy od 1929 r. nieruchomością zarządzał szpital psychiatryczny, park i jego system wodny uległ dewastacji i zniszczeniu. Dopiero w l. 60. XX w. rozpoczęto odbudowę pałacu w oparciu o XVIII-wieczne rysunki pomiarowe. W 1973 r. w zrekonstruowanym budynku znalazło swoją siedzibę Muzeum Wnętrz Pałacowych a szpital psychiatryczny został zobowiązany do przekazania terenu zabytkowego parku. Przejęcie nieruchomości przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku nastąpiło jednak dopiero w 2005 r.

Zgodnie z zapisem w "Karcie Florenckiej" podstawowym działaniem dla ogrodu historycznego jest bieżąca pielęgnacja. Ze względu na znaczny stopień zatarcia kompozycji parku Branickich w Choroszczy zwłaszcza w części przypałacowej należy też przeprowadzić działania z zakresu restauracji i rekonstrukcji szczególnie zniszczonych fragmentów. Zarówno prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich mających na celu zabezpieczenie i powstrzymanie degradacji drzewostanu, jak i wykonanie projektu rewaloryzacji zespołu pałacowo-parkowego wymaga sporządzenia aktualnej inwentaryzacji dendrologicznej, na podstawie której prowadzone będą w parku pielęgnacyjno-konserwatorskich nie determinowanych szczegółowym rozwiązaniem projektu rewaloryzacji i przez to możliwych do wykonania przed właściwą realizacją inwestycji ogrodowej.

W ramach wniosku dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonane zostaną następujące opracowania dotyczące zabytkowego parku w Choroszczy:
- inwentaryzacja geodezyjna zieleni
- inwentaryzacja dendrologiczna
- wstępna gospodarka drzewostanem

Całkowita kwota dotacji wynosi: 40 000 złotych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2022

W 2022 roku Muzeum Podlaskiego w Białymstoku otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 25 000 złotych na konserwację dwóch ceramicznych medalionów z końskimi łbami. Obiekty te znajdują się na elewacji frontowej stajni przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy i są wpisane do Rejestru Zabytków Ruchomych Województwa Podlaskiego, pod nr B-380.
Prace renowacyjne przeprowadziła wyłoniona w przetargu firma Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ruskowy Bród 79A, 03–289 Warszawa w okresie wrzesień – listopad 2022 r., w skład zespołu konserwatorskiego weszli mgr Damian Pisarski i mgr Filip Kamil Łazarczyk. W pierwszym etapie medaliony oczyszczono z luźno zalegających pokładów zabrudzeń, jak również z nawarstwień mikrobiologicznych i zabezpieczono przed ponownym rozwojem mikroorganizmów przy użyciu preparatu o profilu biobójczym. Następnie dokładne oczyszczono piaskowaniem powierzchnie rzeźb i przeprowadzono powierzchniowe wzmocnienie dzieł preparatem na bazie estrów kwasu krzemowego. W dalszym etapie prac wykonano montaż uprzednio wykonanych rekonstrukcji brakujących większych elementów rzeźb takich jak uszy czy żuchwa. Pomniejsze ubytki uzupełniono zaprawą, a odtworzone fragmenty scalono kolorystycznie. Na zakończenie prac medaliony zostały zabezpieczone preparatami gwarantującymi odporność na zmienne warunki atmosferyczne.
 
Autorzy zdjęć: Damian Kwiecień, Filip Kamil Łazarczyk
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


2021

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W CHOROSZCZY

W wyniku realizacji projektu ,,Rewitalizacja zabytkowego parku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Choroszczy'' powstanie osiem tymczasowych ławek drewnianych. Ławki wg propozycji prof. Witolda Pawła Burkiewicza zostały zaakceptowane przed ustawieniem przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Ławki zostaną wykonane z klejonego drewna dębowego, będą zabezpieczone przed korozją biologiczną środkami konserwującymi do drewna oraz zostaną oddzielone od podłoża za pomocą ocynkowanych elementów stalowych i kołków montażowych. Przyjęty model ławki tymczasowej przyjęty jako typowy dla ogrodów XVIII/XIX wieku, został wysoko oceniony przez prof. Carmen Anon Fellu, Honorową Przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Ogrodów Historycznych IFLA – ICOMOS. Ponadto w ramach projektu zostaną wyrównane alejki parkowe oraz zostaną poddane oczyszczeniu ok. 4 000 mb rowów.  

Wartość dotacji: 85.550 PLN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu