wykład otwarty

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE OCHRONY POLSKICH ZABYTKÓW NA BIAŁORUSI
– DZIEDZICTWO KULTUROWE RZECZYPOSPOLITEJ

Prelegent: prof. Maria Kałamajska-Saeed

Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Ratusz, Rynek Kościuszki 10
30 maja 2017 r., godz. 17.00

Organizator:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku
Ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok
www.rodm-bialystok.pl
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Prof. Maria Kałamajska-Saeed historyk sztuki, emerytowany pracownik Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Redaktor naczelny serii "Katalog Zabytków Sztuki w Polsce" Tomy jej autorstwa obejmują obszar wschodniego Mazowsza i Podlasia. Zainteresowanie zabytkami położonymi dalej na wschód, już poza obecnymi granicami, zaowocowało opracowaniem pierwszej naukowej monografii Ostrej Bramy oraz podjęciem inwentaryzacji zabytków sztuki sakralnej na terenie Białorusi. W wyniku zainicjowanych przez nią badań terenowych wydano dotąd 14 tomów publikacji z serii "Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej", złożonych ze zwięzłych monografii kościołów i klasztorów rzymskokatolickich położonych na obszarze dawnych województw: wileńskiego, nowogródzkiego, trockiego i brzeskiego. Przedstawiono w nich łącznie 140 obiektów, w druku są dwa następne tomy serii, a kolejne w przygotowaniu.