Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

archeologia

GRĄDY-WONIECKO. OSTATNI ŁOWCY-ZBIERACZE ZNAD ŚRODKOWEJ NARWI
Autorzy: Adam Wawrusiewicz, Tomasz Kalicki, Michał Przeździecki, Marcin Frączek, Dariusz Manasterski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2017
Format A4, oprawa twarda, ISBN 978-83-950007-0-6

Grądy-Woniecko. Ostatni łowcy-zbieracze... PDF do pobrania

 

Podlasie, podobnie jak większość obszarów północno-wschodniej Polski ma własną, niepowtarzalną specyfikę, wyróżniającą je względem innych regionów naszego kraju. Podobnie było również w odległej przeszłości - pod koniec epoki kamienia i w początkach epoki brązu. Tereny te, znajdujące się niejako na rubieżach „świata” neolitycznych rolników oraz hodowców były nadal zasiedlane przez zupełnie inne społeczności – ostatnich łowców-zbieraczy środkowej Europy.
Książka jest prezentacją jednego z najciekawszych stanowisk archeologicznych na Podlasiu –rozległej wydmy położonej wśród torfowisk Bagna Wizna, w miejscu gdzie Biebrza łączy się z Narwią. To tu, ponad czterdzieści lat temu przeprowadzono badania wykopaliskowe, którymi kierował Krzysztof Burek z ówczesnego Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Niezwykle bogaty zbiór pozyskanych wówczas zabytków stał się głównym przedmiotem prezentowanej monografii, która w zamiarze autorów uzupełniać ma naszą wiedzę o najstarszych dziejach regionu, odsłaniać niewielki fragment barwnego „świata” ostatnich łowców-zbieraczy znad środkowej Narwi.

Książka ma charakter interdyscyplinarny. Rozbudowaną analitykę źródeł archeologicznych uzupełniają szczegółowe analizy paleośrodowiskowe będące integralną częścią opracowania. Treść książki uzupełniono również szeregiem tekstów specjalistycznych zawierających wyniki szczegółowych analiz petrograficznych, osteologicznych, fizykochemicznych i traseologicznych.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wydawnictwo jest w dystrybucji bezpłatnej. Zamawiający ponosi jedynie koszt opakowania i przesyłki.

 

OBIEKTY OBRZĘDOWE PUCHARÓW DZWONOWATYCH Z SUPRAŚLA.
ZŁOŻENIE DARÓW – PRZEJĘCIE TERENU CZY INTEGRACJA KULTUROWA?
Autorzy: Adam Wawrusiewicz, Katarzyna Januszek, Dariusz Manasterski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2015
Format A4, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-48-6
Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wydawnictwo jest w dystrybucji bezpłatnej. Zamawiający ponosi jedynie koszt opakowania i przesyłki.

nakład wyczerpany  Obiekty obrzędowe... PDF do pobrania

Książka jest prezentacją jednego z najciekawszych odkryć archeologicznych, jakich w ostatnich latach dokonano na Podlasiu. Jest ona obszernym opracowaniem wyników badań prowadzonych w latach 2012 – 2014 przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego na dwóch stanowiskach położonych w pobliżu Supraśla (stanowisko 3 „Dęby” oraz stanowisko 6 „Dębowik”). Tu właśnie, po raz pierwszy udało się odsłonić unikalny zespół źródeł związany z obrzędowością tzw. Pucharów Dzwonowatych – fenomenu interpretowanego w charakterze najstarszych elit Europy. To zjawisko było swoistym katalizatorem przemian schyłkowoneolitycznych społeczeństw, co stanowiło fundament nowej epoki dziejów – epoki brązu. Na drugim stanowisku odnotowano natomiast niezwykle wyraziste świadectwa interakcji przybyszów i miejscowych społeczeństw łowiecko-zbierackich.
Ze względu na unikalny charakter odkrycia opracowanie uzupełniono szeregiem tekstów specjalistycznych zawierających wyniki szczegółowych analiz przyrodniczych, petrograficznych, osteologicznych, fizykochemicznych, traseologicznych i eksperymentalnych. Przygotowano je między innymi dzięki współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej oraz Polską Akademią Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. Ze względu na ogólnoeuropejskie znaczenie odkrycia książkę wydano w polsko – angielskiej wersji językowej.
 
Ritual features of Bell Beakers in Supraśl.
The offering – taking possession of the land or cultural integration?
Authors: Adam Wawrusiewicz, Katarzyna Januszek, Dariusz Manasterski

Publishing house: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2015
A4 format, hardback, 339 pages, ISBN 978-83-87026-48-6
Publication co-funded by the Ministry of Culture and National Heritage
We distribute free copies of the book, you will only need to cover packaging and shipping costs.

The book presents one of the most exciting archaeological discoveries made in Podlachia over the last few years. It is a comprehensive description and analysis of the results of the research carried out in 2012-2014 by the Podlachian Museum in Białystok and the Institute of Archaeology of the University of Warsaw at two sites located near Supraśl (site 3 – “Dęby” and site 6 – “Dębowik”). This is where we unearthed a unique assemblage of sources associated with the ritual practices of the so-called Bell Beakers – a phenomenon related to the oldest elites of Europe. The phenomenon was a particular catalyst for the transformation of the late Neolithic communities, which constituted a foundation for the new epoch – the Bronze Age. Very clear evidence for the interaction between the people arriving to the area and the local hunter-gatherer populations was discovered at the latter site.
Due to the unique character of the discovery, the work has been supplemented with several texts which describe the results of biological, petrographic, osteological, physicochemical, use/wear, and experimental analyses, written by specialists in these fields. The analyses were made thanks to the cooperation with the Institute of Archaeology of the University of Warsaw, the Institute of Biology of the University in Białystok, the Landscape Park of the Knyszyn Primeval Forest, and the Museum of the Earth of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. In the view of the importance of the discovery for whole Europe, the book was published in Polish-English version.

NA RUBIEŻY KULTUR.
BADANIA NAD OKRESEM NEOLITU
I WCZESNĄ EPOKĄ BRĄZU
Pod redakcją Urszuli Stankiewicz i Adama Wawrusiewicza
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2011
Format A4, s. 400, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-05-9
cena 35,00 zł.

Praca zbiorowa zawierająca teksty artykułów poświęconych szeroko pojętej problematyce zjawisk i przemian kulturowych zachodzących na obszarach pogranicza Europy Wschodniej i Zachodniej w okresie neolitu i początkach epoki brązu. Jest ona prezentacją treści wystąpień wygłoszonych podczas organizowanej przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesnej epoki brązu w Polsce północno-wschodniej", która odbyła się w Supraślu w dniach 18-19 listopada 2010 roku. Autorami są naukowcy pochodzący z Białorusi, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji oraz Ukrainy.

Od redakcji

CZĘŚĆ I
OKRES NEOLITU I WCZESNA EPOKA BRĄZU W POLSCE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ I NA TERENACH SĄSIEDNICH W PERSPEKTYWIE UJĘĆ SYNTETYZUJĄCYCH

Adam Wawrusiewicz
Okres neolitu i wczesnej epoki brązu na Podlasiu. Stan i perspektywy badań
Jerzy Libera, Halina Taras
Epoka neolitu i początki epoki brązu na Polesiu Lubelskim
Эдвин Зальцман
Северо-восточное побережье Вислинского залива в эпоху неолита и раннего бронзового века (вопросы хронологии и культурной принадлежности)

CZĘŚĆ II
STUDIA NAD WYBRANYMI ZJAWISKAMI KULTUROWYMI W NEOLICIE POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ I TERENÓW SĄSIEDNICH

Stanisław Kukawka
Kultura Narva i kultura ceramiki grzebykowej w Polsce północno-wschodniej
Міхал Чарняўскі
Нёманская неалітычная культура ў Беларусі: генезіс і эвалюцыя
Bartosz Józwiak, Sylwia Domaradzka
Studia nad osadnictwem społeczności subneolitycznych w Polsce północno-wschodniej. Zarys problematyki
Ігар Язэпенка
Храналогія і перыядызацыя днепра-данецкай культуры ў Падняпроўі Беларусі
Marcin Białowarczuk, Joanna Gawrońska
Kultura amfor kulistych w przemianach późnego neolitu i wczesnej epoki brązu w północno-wschodniej Polsce

CZĘŚĆ III
LOKALNE I DALEKOSIĘŻNE KONTAKTY SPOŁECZNOŚCI WCZESNOAGRARNYCH

Marta Siewiaryn
Młodszy neolit naddunajski na ziemi chełmińskiej. Obszar peryferyjny czy integralna część niżowych ugrupowań wstęgowych?
Małgorzata Rybicka, Aleksandra Sznajdrowska
Przyczynek do badań relacji między kulturami wczesnoagrarnymi a subneolitycznymi na Niżu Polskim
Witold Gumiński
Importy i naśladownictwa ceramiki kultury brzesko-kujawskiej i kultury pucharów lejkowatych na paraneolitycznym stanowisku kultury Zedmar – Szczepanki na Mazurach
Agnieszka Czekaj-Zastawny, Jacek Kabaciński, Thomas Terberger
Relacje łowiecko-zbierackich społeczności z Dąbek z kulturami neolitycznymi Europy środkowej
Andreas Kotula
GIS-gestützte Analyse des steinzeitlichen Moorfundplatzes Dąbki 9 – erste Ergebnisse zu Stratigraphie und Fundverteilung

CZĘŚĆ IV
PRZEMIANY KULTUROWE W OKRESIE SCHYŁKOWEGO NEOLITU I POCZĄTKACH EPOKI BRĄZU W ŚWIETLE NOWYCH DANYCH ARCHEOLOGICZNYCH

Aleksander Kośko
Z badań nad kontekstem kultur wczesnobrązowych strefy pontyjskiej w rozwoju społeczności środkowoeuropejskich obszaru dorzecza Wisły w III tys. BC
Вадзім Лакіза
Новыя помнікі неаліту і бронзавага веку Беларускага Панямоння ў зонах новабудоўляў. Πапярэднія вынікі даследаванняў
Мікола Крывальцэвіч
Новыя вынікі даследавання позняга неаліту – пачатку эпохі бронзы ў Заходнім Палессі
Максiм Чарняўскі
Паўночнабеларуская культура ў святле новых дадзеных (па матэрыялах даследавання паселішчаў Крывінскага тарфяніка, 2000–2010 гг.)
Алег Ткачоў
Папярэднія вынікі археалагічных даследаванняў помнікаў каменнага і бронзавага вякоў на тэрыторыі белавежскай пушчы

CZĘŚĆ V
TRZCINIECKI KRĄG KULTUROWY JAKO SYNTEZA TRADYCJI WSCHODU I ZACHODU EUROPY

Jan Dąbrowski
Cykl kultur Trzciniec – Komarów – Sośnica. Problemy badawcze
Przemysław Makarowicz
Między Wschodem i Zachodem Europy. Społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego jako wspólnota pogranicza
Alena Kaleczyc, Witali Michalczuk
Mikroregion Motolski (Polesie Zachodnie) w perspektywie procesów interstadium epok neolitu i brązu. Ujęcie genezy horyzontu trzcinieckiego
Jacek Górski
Przejawy oddziaływań zakarpackich na terenie grupy podlasko-mazowieckiej kultury trzcinieckiej
Lech Pawlata
Kurhany w miejscowości Koryciny, gm. Grodzisk, woj. podlaskie

CZĘŚĆ VI
OKRES NEOLITU I POCZĄTEK EPOKI BRĄZU W PERSPEKTYWIE WYBRANYCH ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH

Marek Zalewski
O potrzebie i możliwościach badań nad wydobyciem krzemienia w pradziejach na Podlasiu
Галина Поплевко
Результаты трасологического исследования материалов неолитической стоянки Старые Войковичи 1
Agnieszka Dziedzic
Siekierki krzemienne z kolekcji Wandalina Szukiewicza z miejscowości Kaszety w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie
Maria Różańska
Zbrojniki kultury Zedmar na przykładzie stanowisk Dudka 1 i Szczepanki 8 na Mazurach
Łukasz Kamiński
Wschodnie i zachodnie elementy w krzemieniarstwie kultury Zedmar na przykładzie stanowiska Szczepanki 8 na Mazurach
Szymon Kalicki, Aliaksandra Zuyeva
Nowe narzędzia górnicze z terenu prehistorycznej kopalni krzemienia w Krasnym Siole, Białoruś
Karolina Bugajska
Ozdoby z grobów łowców (mezolit, paraneolit) – Mazury w kręgu wschodnim czy zachodnim?
Agnė Čivilytė
Najnowsze aspekty badań nad zagadnieniem użytkowania siekierek brązowych w archeologii krajów bałtyckich
Марыянна Кулькова, Анжела Разлуцкая
Склад і тэхналогія вырабу неалітычнай керамікі паселішча Старыя Войкавічы I на Беларускім Панямонні
Aleksander Kośko, Jerzy Libera, Wiktor Kłoczko, Mikołaj Krywalcewicz
Atlas Insygniów Litycznych. Koncepcja projektu ewidencji kamiennych i krzemiennych przedmiotów prestiżowych na obszarze Bałtycko-Pontyjskiego Międzymorza

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 10-11/2014-2015
Pod redakcją Haliny Karwowskiej, Ireneusza Kryńskiego, Katarzyny Rusin, Urszuli Stankiewicz, Adama Wawrusiewicza Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2016
Format B5, s. 213, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
cena 18.00 zł
Przekazujemy Państwu kolejny numer Podlaskich Zeszytów Archeologicznych. Tradycyjnie już, zwiera on artykuły dotyczące archeologii Podlasia, które w swej treści stanowią omówienie zarówno wyników badań archeologicznych jak i przypadkowych znalezisk. W prezentowanym numerze zamieszczono artykuły o charakterze syntetycznym jak i przyczynkarskim, które jedynie sygnalizują problematykę wymagającą dalszych analiz. Zeszyt zawiera także krótkie sprawozdania z prowadzonych prac wykopaliskowych. Artykułom towarzyszy bogaty materiał ilustracyjny. Szczegółową prezentację tematyki zawiera spis treści.

Spis treści

Halina Karwowska, Ireneusz Kryński, Katarzyna Rusin,
Urszula Stankiewicz, Adam Wawrusiewicz i Lech Pawlata
Jana Kazimierz Jaskanis. 60-lecie pracy naukowej  5

Stanisław Fedorowicz, Ewa Jurzysta
Nowe wyniki badań sondażowych przeprowadzonych
na stanowisku 97 w Surażu, woj. podlaskie
  15

Lech Pawlata
Przedmioty z brązu znalezione w okolicach Łomży
jako przyczynek do badań metalurgii 
37

Katarzyna Rusin
Znalezisko grotu z okresu wpływów rzymskich w Przystawce, gm. Janów,
pow. sokólski, województwo podlaskie
  57

Urszula Stankiewicz, Piotr Wroniecki, Marcin Jaworski
Zintegrowany program badań archeologicznych
na przykładzie grodziska w Trzciance na Podlasiu
69

Kornelia Piasecka, Aleksander Piasecki
Sprawozdanie z weryfikacyjno-sondażowych badań wykopaliskowych
przeprowadzonych w Trzciance, gm. Janów
  83

Dariusz Krasnodębski
Archeologiczna prospekcja lotnicza grodzisk
w zachodniej części województwa podlaskiego
  91

Dariusz Krasnodębski, Hanna Olczak
Pozostałości najstarszej suraskiej świątyni
na uroczysku Piszczewo, woj. podlaskie (stan. 21, AZP 41-85/3)
  107

Irena Taranta
Klasztor oo. Bernardynów na tykocińskiej kępie.
Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2014 roku
  121

Halina Karwowska, Piotr Niziołek
Ołowiane plomby towarowe z Tykocina  135

Lech Pawlata
Badania archeologiczne z użyciem metody LiDAR
w lasach Nadleśnictwa Rudka
199

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 9/2013
Pod redakcją Haliny Karwowskiej, Ireneusza Kryńskiego, Katarzyny Rusin, Urszuli Stankiewicz, Adama Wawrusiewicza
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2013
Format A5, s. 186, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
cena 18,00 zł
W 9 Podlaskim Zeszycie Archeologicznym zgromadzono artykuły dotyczące archeologii Podlasia, które w swej treści zawierają podsumowania stanu badań lub stanowią przyczynki do dalszych analiz. Zeszyt zawiera także krótkie sprawozdania z prowadzonych prac archeologicznych. Artykułom towarzyszy bogaty materiał ilustracyjny. W tym wydaniu zamieszczono również dwa artykuły wykraczające poza tematykę badawczą regionu. Pierwszy - autorstwa Т.С. Бубенько, А.А. Метельский prezentuje najnowsze ustalenia dotyczące wczesnośredniowiecznego osadnictwa Nowogródka, drugi - Natalii Wojceszczuk zapoznaje czytelnika z możliwością wykorzystania metody statystycznej do analizy materiałów ceramicznych. Szczegółową prezentację tematyki zawiera spis treści.

Spis treści

Adam Wawrusiewicz
Supraśl 6 – stanowisko wielokulturowe w województwie podlaskim.
Wstępne wyniki i perspektywy badań 5

Natalia Wojceszczuk
Ceramika wczesnośredniowieczna z Hrubieszowa-Podgorza, stan. 5, pow. hrubieszowski 23

Бубенько Т.С., Метельский А.А.
Первоначальный Новогрудок  39

Aleksander Andrzejewski, Halina Karwowska
Nowożytne założenie dworsko-folwarczne w Dubnie na Podlasiu  59

Piotr Niziołek
Znaleziska numizmatyczne z Tykocina. Badania archeologiczne 2011-2012  81

Kornelia Piasecka
Zawieszki dewocyjne z badań archeologicznych w Tykocinie (lata 2011-2012)  105

Lech Pawlata
Archeologiczne badania wykopaliskowe na dziedzińcu kuchennym
pałacu Branickich w Białymstoku  121

Irena Taranta
Relikty architektoniczne odkryte w Białymstoku na ulicy Warszawskiej w 2012 roku  177

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 7-8/2011-2012
Pod redakcją Haliny Karwowskiej, Ireneusza Kryńskiego, Katarzyny Rusin, Urszuli Stankiewicz, Adama Wawrusiewicza
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2012
Format A5, s. 218, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
cena 10,00 zł

Zeszyt 7-8/11-12 zawiera informacje z zakresu archeologii, która swym zasięgiem obejmuje obszar województwa podlaskiego. Znajdują się w nim publikacje podsumowujące stan badań, jak i krótkie sprawozdania. Artykułom towarzyszy bogaty materiał ilustracyjny.
Spis treści:
Lech Pawlata Stan i perspektywy badań nad osadnictwem młodszych faz epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w północnej części
Lech Pawlata, Adam Wawrusiewicz „Skarb” z Doratynki. Przyczynek do badań nad metalurgią epoki brązu na Podlasiu
Katarzyna Rusin, Adam Wawrusiewicz Osada kultury przeworskiej w Jeronikach na stanowisku 2, gm. Choroszcz, pow. białostocki, woj. podlaskie
Dariusz Krasnodębski Wczesnośredniowieczne grody nad górną Narwią i ich związki ze szlakami handlowymi
Urszula Stankiewicz Tykocin w woj. podlaskim z perspektywy źródeł archeologicznych
Mariusz Kozieł Kanał i przepust wodny odkryty podczas nadzoru archeologicznego przy ul. Kilińskiego w Białymstoku w 2010 roku
Mariusz Kozieł Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych mogiły powstańczej z 1831 roku w Kopnej Górze, gm. Supraśl, pow. Białystok

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 6/2010
Pod redakcją Haliny Karwowskiej, Ireneusza Kryńskiego, Katarzyny Rusin, Urszuli Stankiewicz, Adama Wawrusiewicza
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2010
Format A5, s. 226, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
cena 10,00 zł

Zeszyt 6/2010 otwiera publikacja poświęcona postaci i archeologicznym dokonaniom Zygmunta Glogera wielkiego Podlasianina, patrioty, humanisty, starożytnika, pioniera polskiej archeologii pradziejowej, historyka, etnografa, folklorysty, podróżnika i kolekcjonera.
W numerze zamieszczono 9 artykułów dostarczających informacji na temat społeczności zamieszkujących Podlasie od epoki kamienia po 1. połowę XX w.:

 • opracowanie kolekcji plomb typu drohiczyńskiego w zbiorach muzealnych woj. podlaskiego
 • prezentacje wyników badań terenowych prowadzonych:
  - na obszarze dziedzińca wstępnego Pałacu Branickich w Białymstoku w roku 2009
  - na terenie wczesnośredniowiecznych osad (stan. 14 i 15) w Bańkach, gm. Bielsk Podlaski;
  - na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku typu mazowieckiego w Skiwach Małych, pow. Siemiatycze
  - w Mielniku przy ul. Strażackiej
 • syntetyczne omówienia tematyczne:
  - ceramiki kultury ceramiki sznurowej ze stanowiska 2 w Jeronikach, pow. białostocki;
  - siekierki brązowej z Wilanowa, gm. Mielnik;

Zeszyt zamyka syntetyczna publikacja Tatiany S. Bubieńko prezentująca wyniki analizy archeologiczno - historycznej rzemiosła witebskiego w XIV - XVIII w.

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 5/2009
Pod redakcją Haliny Karwowskiej, Ireneusza Kryńskiego, Katarzyny Rusin, Urszuli Stankiewicz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2009
Format A5, s. 270, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
cena 10,00 zł

Zeszyt 5/2009zawiera jedenaście artykułów wzbogaconych materiałem ilustracyjnym. Zeszyt otwiera artykuł poświęcony pamięci Zygmunta Szmita, archeologa z Podlasia w 80. rocznicę śmierci. Oprócz tradycyjnie już dostarczanych informacji na temat społeczności zamieszkujących Podlasie, od epoki kamienia po okres nowożytny, poszerzono go o publikacje wyników badań z terenu Białorusi.
W numerze 5/2009 Podlaskich Zeszytów Archeologicznych zamieszczono:

 • opracowania wyników badań:
  - kurhanów trzcinieckich w Korycinach, gm. Grodzisk;
  - stanowiska kultury łużyckiej w Popowlanach, gm. Tykocin;
  - wczesnośredniowiecznego kurhanu w Czarnej Wielkiej, gm. Grodzisk;
  - ośrodka miejskiego w Drohiczynie (na bazie prac terenowych prowadzonych w 2006 roku);
  - założenia rezydencjonalnego w Czerlonie na Białorusi;
  - klasztoru kartuzów w Berezie na Białorusi;
 • sprawozdania z badań terenowych przeprowadzonych w 2009 roku w:
  - Jeronikach, gm. Choroszcz;
  - Trzciance, gm. Janów
 • katalogi zbiorów:
  - wczesnośredniowiecznej broni z grodziska w Trzciance, gm. Janów
  - kafli heraldycznych z Supraśla.

Druk 5 numeru Podlaskich Zeszytów Archeologicznych dofinansowano ze środków publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 4/2008
Pod redakcją Haliny Karwowskiej, Ireneusza Kryńskiego, Katarzyny Rusin, Urszuli Stankiewicz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2008
Format A5, s. 259, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
cena 10,00 zł

Zeszyt 4/2008 zwiera siedem artykułów (247 s. w tym materiał ilustracyjny czarno – biały oraz 16 zdjęć barwnych). Dostarcza informacji na temat społeczności zamieszkujących Podlasie od epoki kamienia po 1. połowę XX w.
Zawiera:

 • opracowania:
  a/ archeologicznych zbiorów Władysława Litwińczuka, zarówno kolekcji prezentowanej w Muzeum Społecznym w Surażu, jak i zabytków przekazywanych uniwersytetom, muzeom i innym placówkom nauki i kultury;
  b/wyników badań wykopaliskowych prowadzonych:
  - na stanowisku z epoki kamienia w Supraślu (nr 3);
  - na wielokulturowym w Zajączkach (st.1), gm. Juchnowiec Kościelny;
  - na wzgórzu zamkowym w Mielniku;
 • syntetyczne opracowania tematyczne:
  a/ znaleziska dirhemów na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Trzciance, gm. Janów
  b/ "skarbu" znalezionego w trakcie prac inwestycyjnych w Białymstoku przy ul. Fabrycznej.

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 3/2007
Pod redakcją Krystyny Bieńkowskiej, Haliny Karwowskiej, Ireneusza Kryńskiego, Katarzyny Rusin, Urszuli Stankiewicz
Wydawca; Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2007
Format A5, s. 271, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
cena 10,00 zł

Zeszyt 3/2007 zawiera 12 publikacji:
Ireneusz Kryński
Z archeologicznych badań osady kultury ceramiki kreskowanej na terenie dziedzińca wstępnego pałacu Branickich w Białymstoku
Urszula Stankiewicz
Pałac Branickich w Białymstoku - źródła archeologiczne z lat 2001-2002
Halina Karwowska
Dwa XVIII-wieczne pawilony w ogrodzeniu dziedzińca wstępnego pałacu Branickich w Białymstoku
Lech Pawlata
Archeologiczne badania pawilonu Nad Kanałem w Ogrodzie Branickich w Białymstoku
Maciej Markowski
Tajemnicze znalezisko
Krystyna Bieńkowska
Wyniki nadzoru archeologicznego prowadzonego w zachodniej części Rynku Kościuszki w Białymstoku
Katarzyna Rusin
Cmentarz na wzgórzu św. Marii Magdaleny w Białymstoku - źródła archeologiczne
Beata Borowska - Strugińska, Aleksander Andrzejewski
Wyniki nadzorów archeologicznych przy budowie opery w Białymstoku
Lech Pawlata
Nadzór archeologiczny przy ul. Elektrycznej w Białymstoku.
Lech Pawlata
Plac Niepodległości im. Romana Dmowskiego w Białymstoku. Badania archeologiczne w 2007 roku
Katarzyna Rusin, Marcin Niemyjski
Monety z badan wykopaliskowych na terenie amfiteatru białostockiego
Lech Pawlata
Problematyka i stan badań archeologicznych na obszarze miasta Białystok

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 2/2006
Pod redakcją Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2006
Format A5, s. 223 , oprawa miękka, ISSN 1895-4243
cena 10,00 zł

W zeszycie 2/2006 zamieszczono 14 publikacji:
Ireneusz Kryński
Cmentarzysko z wczesnejepoki żelaza w Drohiczynie - st. IX, woj. podlaskie
Lech Pawlata
Osada ludności kultury łuzyckiej we wsi Patoki, st.2, pow. Bielsk podlaski, gm. Brańsk, woj. podlaskie
Dariusz Krasnodębski, Hanna Olczak
Badania archeologiczne przeprowadzone na uroczysku Stara Białowieża w oddz. 367A Puszczy Białowieskiej (AZP 45-92)
Dariusz Krasnodębski, Hanna Olczak
Badania archeologiczne w Puszczy Białowieskiej na stanowisku Teremiski - Dąbrowa, oddz.338 A i B (AZP 45-92)
Katarzyna Rusin
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych kurhanu nr 1 w Łużanach st.1, gm. Gródek, pow. Białystok, woj. podlaskie
Urszula Stankiewicz
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych wczesnośredniowiecznego grodziska w Trzciance, gm. Janów, pow. Sokółka, woj. podlaskie
Aleksander Andrzejewski, Jerzy Sikora
Wstępne sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych w Drohiczynie w roku 2006
Urszula Stankiewicz
Tykocin - tunel z ulicy Poświętnej
Aleksander Andrzejewski, Halina Karwowska
Wstępne sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych rezydencji Sapiehów w Dubnie, gm. Boćki, pow. Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, prowadzonych w 2006 roku
Katarzyna Rusin
Sprawozdanie z wyprzedzających badań wykopaliskowych prowadzonych w Białymstoku na terenie Amfiteatru
Dariusz Krasnodębski, Mirosława Kupryjanowicz
Wstępne wyniki badan archeologicznych i paleobotanicznych przeprowadzonych na białostockim odcinku gazociągu jamalskiego
Aleksander Andrzejewski, Piotr Kittel
Grodzisko w Krzeczkowie w świetle badań archeologiczno - architektoniczno - geologicznych przeprowadzonych w 2003 roku
Lech Pawlata
Zabytki archeologiczne zgromadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Drohiczyna w zbiorach Muzeum regionalnego w Drohiczynie, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie
Urszula Stankiewicz, Maciej Markowski
Katalog zabytków z rzeki Narwi (woj. podlaskie)

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 1/2005
Pod redakcją Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2005
Format A5, s. 200, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
cena 10,00 zł

Zeszyt 1/2005 zawiera 11 publikacji poprzedzonych wstępem do pierwszego wydania:
Mieczysław Bienia
Ratownicze badania wykopaliskowe na osadzie kultury łużyckiej w miejscowości Gardlin, stan.1, gm. Zambrów, woj. podlaskie
Ireneusz Kryński
Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych na dziedzińcu wstępnym Pałacu Branickich w Białymstoku
Katarzyna Rusin
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych kurhanu nr 1 w Szpakach, gm. Wyszki, woj. podlaskie
Wiesław Kapla
Analiza antropologiczna materiałów ciałopalnych z kurhanu 1,w miejscowości Szpaki, stanowisko 1,gm. Wyszki, pow. Bielsk Podlaski
Aldona Andrzejewska, Aleksander Andrzejewski, Halina Karwowska
Wyniki badań archeologicznych kurhanów odkrytych w Kładziewie i na terenie leśnictwa Szyndziel
Dariusz Krasnodębski, Hanna Olczak, Paul Barford
Wczesnośredniowieczne grodzisko w Zajączkach, stanowisko 1, gm. Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
Наталiа A. Кiзюқевiч, Наталiа A.Пачобут
Aрхеалагiчныя матэрыялы здаследаванняў г. Суража ў 1936г ў фондах ГДГАМ
Krystyna Bieńkowska
Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Surażu, woj. podlaskie
Urszula Stankiewicz
Tykocin - początki miasta
Urszula Stankiewicz
Kafle tykocińskie
Urszula Stankiewicz
Tykocin. Ogród kościelny. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w 2005 r.

TYKOCIN. Z ARCHEOLOGIĄ PO DRODZE
Autorzy: Urszula Stankiewicz i Adam Wawrusiewicz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2012
Format A5, s. 16, oprawa miękka, ISBN 978-8387026-14-1
cena 2,00 zł
Informator wystawy poświęconej wykopaliskom archeologicznym prowadzonym w Tykocinie w latach 2011 – 2012.