Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Obiekty obrzędowe pucharów dzwonowatych…

OBIEKTY OBRZĘDOWE PUCHARÓW DZWONOWATYCH Z SUPRAŚLA.
ZŁOŻENIE DARÓW – PRZEJĘCIE TERENU CZY INTEGRACJA KULTUROWA?
Autorzy: Adam Wawrusiewicz, Katarzyna Januszek, Dariusz Manasterski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2015
Format A4, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-48-6
Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wydawnictwo jest w dystrybucji bezpłatnej. Zamawiający ponosi jedynie koszt opakowania i przesyłki.

nakład wyczerpany Obiekty obrzędowe... PDF do pobrania

Książka jest prezentacją jednego z najciekawszych odkryć archeologicznych, jakich w ostatnich latach dokonano na Podlasiu. Jest ona obszernym opracowaniem wyników badań prowadzonych w latach 2012 – 2014 przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego na dwóch stanowiskach położonych w pobliżu Supraśla (stanowisko 3 „Dęby” oraz stanowisko 6 „Dębowik”). Tu właśnie, po raz pierwszy udało się odsłonić unikalny zespół źródeł związany z obrzędowością tzw. Pucharów Dzwonowatych – fenomenu interpretowanego w charakterze najstarszych elit Europy. To zjawisko było swoistym katalizatorem przemian schyłkowoneolitycznych społeczeństw, co stanowiło fundament nowej epoki dziejów – epoki brązu. Na drugim stanowisku odnotowano natomiast niezwykle wyraziste świadectwa interakcji przybyszów i miejscowych społeczeństw łowiecko-zbierackich.
Ze względu na unikalny charakter odkrycia opracowanie uzupełniono szeregiem tekstów specjalistycznych zawierających wyniki szczegółowych analiz przyrodniczych, petrograficznych, osteologicznych, fizykochemicznych, traseologicznych i eksperymentalnych. Przygotowano je między innymi dzięki współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej oraz Polską Akademią Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. Ze względu na ogólnoeuropejskie znaczenie odkrycia książkę wydano w polsko – angielskiej wersji językowej.

Ritual features of Bell Beakers in Supraśl.
The offering – taking possession of the land or cultural integration?
Authors: Adam Wawrusiewicz, Katarzyna Januszek, Dariusz Manasterski

Publishing house: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2015
A4 format, hardback, 339 pages, ISBN 978-83-87026-48-6
Publication co-funded by the Ministry of Culture and National Heritage
We distribute free copies of the book, you will only need to cover packaging and shipping costs.

The book presents one of the most exciting archaeological discoveries made in Podlachia over the last few years. It is a comprehensive description and analysis of the results of the research carried out in 2012-2014 by the Podlachian Museum in Białystok and the Institute of Archaeology of the University of Warsaw at two sites located near Supraśl (site 3 – “Dęby” and site 6 – “Dębowik”). This is where we unearthed a unique assemblage of sources associated with the ritual practices of the so-called Bell Beakers – a phenomenon related to the oldest elites of Europe. The phenomenon was a particular catalyst for the transformation of the late Neolithic communities, which constituted a foundation for the new epoch – the Bronze Age. Very clear evidence for the interaction between the people arriving to the area and the local hunter-gatherer populations was discovered at the latter site.
Due to the unique character of the discovery, the work has been supplemented with several texts which describe the results of biological, petrographic, osteological, physicochemical, use/wear, and experimental analyses, written by specialists in these fields. The analyses were made thanks to the cooperation with the Institute of Archaeology of the University of Warsaw, the Institute of Biology of the University in Białystok, the Landscape Park of the Knyszyn Primeval Forest, and the Museum of the Earth of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. In the view of the importance of the discovery for whole Europe, the book was published in Polish-English version.