Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Ikonosfera. zeszyty muzealne

Ikonosfera jest owocem wzajemnej współpracy, pogłębionej analizy tekstów dotyczących przede wszystkim ikony oraz jej ikonografii i teologii. Oparta jest na doświadczeniu, będącym wynikiem długotrwałej pracy nad zabytkiem, co stanowi ogromny walor tej publikacji.

Ikonosfera. Zeszyty Muzealne w latach 2012–2018 stanowiła podsumowanie corocznych spotkań seminaryjnych, których głównym celem była i wciąż pozostaje współpraca muzeów posiadających w swoich zbiorach wyjątkowy zabytek – ikonę. Inicjatorem przedsięwzięcia była dr Krystyna Stawecka, której zamiarem było stworzenie przestrzeni do współpracy muzealników, mających pod swoją opieką ikony. Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu stanowią cenne źródło informacji, zarówno z punktu widzenia muzealnika, historyka, historyka sztuki, czy też po prostu osoby zainteresowanej ikoną. Autorem projektu graficznego serii i logotypu Ikonosfery jest Ewa Zalewska. Od tomu VII opracowanie graficzne, typografia, skład, łamanie wykonuje  zespół w składzie Aneta Jurgilewicz-Stępień i Ewa Zalewska.

W 2020 roku nastąpiła kontynuacja Ikonosfery. Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się zapewnić ciągłość publikacji i wydać jednorazowo trzy numery. Do grona autorów dołączyły osoby związane ze środowiskiem uniwersyteckim.

VIII i IX tom powstały w oparciu o kolekcję, a także najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w 2019 roku w Muzeum Ikon w Supraślu. Znajdują się w nich artykuły dotyczące: fresków supraskich – najcenniejszych zabytków muzealnej kolekcji oraz ikon będących dziedzictwem Podlasia, a także opracowania mówiące o najważniejszych  wystawach w latach 2019–2020. Część X Zeszytów muzealnych jest podsumowaniem spotkania seminaryjnego, na którym zostało poruszone zagadnienie Ikona okresu unickiego. 

Trzy najnowsze tomy zyskały nową szatę graficzną oraz większą objętość. Tła okładek nawiązują do głównego tematu i zawartości poszczególnych zeszytów: w tomie VIII tło stanowi fragment ornamentu XVI-wiecznego fresku reliktu polichromii z cerkwi Zwiastowania MNP w Supraślu, w tomie IX – jest to szczegół ubioru XVII-wiecznej ikony proroka Aarona z ikonostasu supraskiej świątyni, a w X tomie – charakterystyczne ornamentalne tło XVII-wiecznej ikony z ikonostasu cerkwi w Woli Wysockiej w rejonie żółkiewskim w Ukrainie. Elementem spajającym dawną i obecną serię pozostaje logo Ikonsfery. Tom IX Dziedzictwo Podlasia ukazał się pod redakcją dr Grzegorza Ryżewskiego – historyka, autora wielu publikacji, związanego z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

W pracach zespołu redakcyjnego w latach 2012– 2018 uczestniczyli
(szczegółowa informacja na stronie redakcyjnej każdego tomu)
Aneta Jurgielewicz-Stępień, Aleksandra Krahel, Maria Marcinowska, Izabela Markowska, dr Krystyna Stawecka
Ikonosfera. Zeszyty muzealne. T. I–VII; ISSN 2300-0406
W pracach zespołu redakcyjnego w latach 2019 – 2021 uczestniczyli
(szczegółowa informacja na stronie redakcyjnej każdego tomu)
Aneta Jurgilewicz-Stępień, dr Aneta Kułak, Maria Marcinowska, dr Grzegorz Ryżewski, Joanna Tomalska-Więcek, Ewa Zalewska
Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu; T. VIII–X; ISSN 2720-3514

Recenzenci współpracujący w latach 2017-2018: prof. dr hab. Karol Klauza (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie), dr Piotr Kondraciuk (Muzeum Zamojskie w Zamościu), ks. dr hab. Radosław Kimsza (Politechnika Białostocka – Wydział Architektury, Seminarium Duchowne w Białymstoku); dr hab. Piotr Chomik (Uniwersytet w Białymstoku – Instytut Historii i Nauk Politycznych), ks. dr Henryk Paprocki (Prawosławne Seminarium Duchowe w Warszawie), ks. dr Paweł Tkaczyk (Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Kielcach).

Pliki do pobrania:

  • oświadczenie dla autorów - DOC / PDF
  • informacje dla autorów - DOC / PDF
  • arkusz recenzji - DOC / PDF

Ukazały się:

     więcej>>                          więcej>>>                      więcej>>>
     spis treści>>>                  spis treści>>>                spis treści>>>