Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

Archiwum >>>

2021

W 2021 roku Muzeum Ikon w Supraślu, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, otrzymało dotację celową na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa, z rozdziału: 92118, paragrafu: 2800, w kwocie: 81 260 PLN na realizację zadania pn. Wydanie 7 publikacji, w tym dwóch minikatalagów do wystaw, jednego katalogu zbiorów, jednego wydawnictwa pokonferencyjnego oraz trzech zeszytów muzealnych.

Za otrzymaną dotację wydano i wydrukowano siedem publikacji muzealnych: dwa minikatalogi do wystaw: „Mali orędownicy. Wystawa ikon miniaturowych” i „Niebo na ziemi” prezentującej współczesne ikony z pracowni sióstr zakonnych na św. Górze Grabarce; katalog „Mistrzostwo ikonograficzne starowierów. Nowatorstwo i kanon. Ikony staroobrzędowe w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Katalog zbiorów” – ukazującego ważną grupę zabytków, powstałych w bardzo dobrych pracowniach ikonograficznych, a także zeszyty poseminaryjne „Ikona i Logos”, cz. II: Ikonografia świętych w dialogu z kanonem; „Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, cz. VIII: Freski supraskie; „Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, cz. IX: Dziedzictwo Podlasia, „Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, cz. X: Ikona okresu unickiego. Dzięki dotacji udało się stworzyć komplementarny zbiór wydawnictw muzealnych na temat sztuki sakralnej zarówno Kościoła wschodniego, jak i zachodniego, będących również trwałym świadectwem kolekcji, a także dziedzictwa narodowego.

 

2019

FRESKI SUPRASKIE – RELIKTY XVI-WIECZNEGO MALARSTWA POSTBIZANTYŃSKIEGO W KOLEKCJI MUZEUM IKON W SUPRAŚLU

Muzeum Ikon w Supraślu, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, realizuję projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:  „Freski supraskie – relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu”, związany z wydaniem publikacji o najcenniejszych zabytkach w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu, do których należą unikatowe szesnastowieczne freski pochodzące ze zburzonej świątyni Zwiastowania NMP w Supraślu. Historia zabytkowego zespołu fresków supraskich, a przede wszystkim ich wysoka wartość artystyczna, stawia je na równi z tak znanymi realizacjami malarskimi jak polichromie wiślickie, lubelskie, sandomierskie czy wawelskie.

W założeniu, katalog „Freski supraskie – relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu” to kompendium artykułów o polichromii supraskiej cerkwi, kompleksowe wydawnictwo złożone z opracowań naukowych polskich i zagranicznych badaczy, które w istotny sposób przybliżają wartość utraconego dziedzictwa, ale i przyczyniają się do lepszego poznania historii tego unikatowego zabytku. Publikacja będzie zawierała archiwalne fotografie fresków i świątyni Zwiastowania NMP w Supraślu z pocz. XX w., również materiały wcześniej niepublikowane, w tym odręczne notatki jednego z rosyjskich badaczy, udostępnione przez Archiwum Naukowe Instytutu Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu. Wydawnictwo będzie kompendium opracowań  zawierającym również część katalogową zachowanych reliktów supraskiej polichromii.


Dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Wspieranie działań muzealnych 2019”, zrealizowaliśmy publikację o najcenniejszych zabytkach w zbiorach naszej placówki – o unikatowych szesnastowiecznych freskach pochodzących ze zburzonej świątyni Zwiastowania NMP w Supraślu.

Katalog „Freski supraskie – relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu” to kompendium artykułów o polichromii supraskiej cerkwi, kompleksowe wydawnictwo złożone z opracowań naukowych polskich i zagranicznych badaczy, które w istotny sposób przybliżają wartość utraconego dziedzictwa, ale i przyczyniają się do lepszego poznania historii tego unikatowego zabytku. Publikacja zawiera archiwalne fotografie fresków i świątyni Zwiastowania NMP w Supraślu z pocz. XX w., również materiały wcześniej niepublikowane, w tym odręczne notatki jednego z rosyjskich badaczy, udostępnione przez Archiwum Naukowe Instytutu Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu. Wydawnictwo jest kompendium opracowań zawierającym również część katalogową zachowanych reliktów supraskiej polichromii.

Źródło finansowania:
Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 2019. 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Patronat medialny:

Wrota Podlasia
Polska Agencja Prasowa
TVP 3 Białystok
Polskie Radio Białystok

 

 

 

 


ARCHANIOŁ MICHAŁ I PROROK ARON - OCALAŁE ZABYTKI Z SUPRAŚLA - ZAKUP KOLEKCJI

Celem projektu jest zakup dwóch ikon-reliktów pochodzących z późnomanierystycznej przegrody ołtarzowej świątyni Zwiastowania NMP w Supraślu. Zabytki zasilą zbiory Muzeum Ikon dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach realizowanego zadania: „Archanioł Michał i Prorok Aaron – ocalałe zabytki z Supraśla – zakup kolekcji”.

Wizerunki pochodzą z drugiego, siedemnastowiecznego ikonostasu supraskiej cerkwi, która została zburzona w 1944 roku przez wycofujące się wojska hitlerowskich Niemiec. Obok 30 fragmentów szesnastowiecznej polichromii są to jedyne ikony zachowane z dawnego wystroju świątyni. Przedstawienia Proroka Aarona i Archanioła Michała z wrót diakońskich wrócą do Supraśla, do miejsca z którego pochodzą, już w charakterze obiektów muzealnych. Muzeum Ikon mieszczące się w dawnym pałacu archimandrytów monasteru Supraskiego ma w planie utworzenie nowej części ekspozycji – Sali Podlasie – gdzie będą one prezentowane, jako część wydzielonej kolekcji reprezentującej dziedzictwo kulturowe i religijne ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W tej części wystawy znajdą się również inne obiekty: zarówno te dokumentujące wspaniałość supraskiej świątyni, która nie przetrwała w swej świetności tragicznych zdarzeń z okresu bieżeństwa, I i II wojny światowej, jak również ikony-relikty z innych, nieistniejących już podlaskich cerkwi.

Źródło finansowania:
Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu KOLEKCJE MUZEALNE 2019.


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.