Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

oferta

Dział Archeologii wykonuje pełen zakres prac archeologicznych związanych z obsługą inwestycji budowlanych.
Konieczność ich przeprowadzenia i metoda realizacji związana jest z potrzebą ochrony dziedzictwa archeologicznego narażonego na zniszczenie w trakcie realizacji prac ziemnych. Obowiązek prowadzenia takich prac wynika z zapisów Ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (Dz.U. Nr 162, poz 1568 z 2003 r.) oraz decyzji właściwych organów administracyjnych (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wykonuje:

-      Archeologiczne badania powierzchniowe i sondażowe

-      Ratownicze badania wykopaliskowe

-      Badania archeologiczno – urbanistyczne

-      Nadzory archeologiczne podczas prac ziemnych

-      Kwerendy archiwalne

-      Opracowania wyników badań archeologicznych

W zakresie swej działalności zapewniamy również pełną obsługę formalno – prawną w zakresie sporządzania wniosków i uzyskania pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych oraz późniejszych obowiązków wynikających z zawartych w nim zapisów.

Dysponujemy wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem badawczym oraz niezbędnym zapleczem technicznym (sprzęt, pracownia konserwacji, środki transportu itp.). Przygotowanie merytoryczne pracowników zapewnia bezproblemową, rzetelną a przede wszystkim terminową realizację wszystkich prac.

Posiadamy odpowiednio przygotowane i zabezpieczone magazyny umożliwiające właściwe przechowywanie zabytków, których zapewnienie jest koniecznym elementem potrzebnym do uzyskania właściwych pozwoleń administracyjnych.

Wróć do działu archeologii