Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

regulamin dokumentowania zajęć edukacyjnych oraz zwiedzania ekspozycji muzealnych


REGULAMIN

dokumentowania zajęć edukacyjnych i spotkań muzealnych oraz zwiedzania ekspozycji muzealnych w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, przy których zachodzi możliwość ich udokumentowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Dz 2002r Nr 101 poz.926 z póź.zm).

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich osób odwiedzających Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Każda z osób odwiedzających Muzeum obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

2. Szczegółowe informacje dotyczące wystaw stałych i czasowych, programu lekcji muzealnych i spotkań rodzinnych, prelekcji, warsztatów tematycznych itp. , dostępne są na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego www.muzeum.bialystok.pl .

3. Pełnoletni zwiedzający, rodzice oraz prawni opiekunowie osób nieletnich zwiedzający ekspozycje muzealne , biorący udział w lekcjach muzealnych, spotkaniach rodzinnych oraz innych formach kształcenia organizowanych przez Muzeum, wyrażają zgodę na wykorzystanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych i dokumentacyjnych utrwalonego podczas wydarzeń i spotkań muzealnych wizerunku.

4. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku bądź wizerunku osób pozostających pod ich opieką utrwalonego w formie fotografii, filmu, nagrania lub innego zapisu stanowiącego dokumentację wydarzeń muzealnych , są zobowiązane do wypełnienia stosownego oświadczenia dostępnego w punkcie sprzedaży biletów.

5. Wyrażenie zgody na utrwalenie wizerunku uczestnika, jak również na jego publikowanie nie jest wymagane jeżeli zdjęcia lub film przedstawiają ogólne zgromadzenie, publiczną imprezę ( jarmarki, noc muzeów itp.) na których różne osoby stanowią szczegół ogółu treści zdjęcia, filmu lub innego zapisu wizerunku postaci..

II. Zgłoszenie/rejestracja

6. Udział w zajęciach lub w zwiedzaniu ekspozycji muzealnej przez grupy zorganizowane i osoby indywidualne, powinien być poprzedzony osobistym lub telefonicznym zgłoszeniem/rejestracją we właściwym Dziale lub Oddziale Muzeum.

7. Dokonanie zgłoszenia/rejestracji bez zastrzeżenia braku zgody na udostępnienie wizerunku, jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu. Fakt zgłoszenia zastrzeżenia potwierdzany jest na piśmie przed przystąpieniem do zajęć.

8. Każda osoba pełnoletnia zgłaszająca swój udział w zajęciach lub udział w nich osób nieletnich pozostających pod jej opieką, bez zastrzeżenia o którym mowa w pkt.7, wraz ze zgłoszeniem /rejestracją wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2002r Nr.101 poz. 926 z póź zm.) w celach związanych ze zgłoszeniem/rejestracją uczestników.

9. Udział, bez zgłoszenia pisemnego zastrzeżenia, w lekcjach muzealnych, prelekcjach, warsztatach itp. zajęciach oraz w zwiedzaniu ekspozycji muzealnych, jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie, filmowanie, nagrywanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz na rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w celach statutowych Muzeum.
Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Muzeum z tego tytułu.

   Pkt.4 „ Postanowień ogólnych” stosuje się odpowiednio.

III. Przebieg wizyty w Muzeum / Oddziałach Muzeum oraz udział w zajęciach

10. Uczestnicy zwiedzający Muzeum lub biorący udział w zajęciach zobowiązani są do zachowania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych,

11. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania się do poleceń prowadzących zajęcia i oprowadzających zwiedzających oraz obsługi Muzeum,

IV. Postanowienia końcowe

12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego www.muzeum.bialystok.pl oraz wywieszony we wszystkich Oddziałach Muzeum w miejscu dostępnym dla zwiedzających

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2014r

 

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu dokumentowania zajęć edukacyjnych i spotkań muzealnych oraz zwiedzania ekspozycji muzealnych w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, co do których zachodzi możliwość udokumentowania wizerunku zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.


Oświadczenie

Osoby pełnoletniej zwiedzającej Muzeum Podlaskie w Białymstoku / Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, pełnoletniego uczestnika muzealnych zajęć edukacyjnych, prawnego opiekuna osób nieletnich odwiedzających Muzeum dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz publikowania ich wizerunku.
       Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z póź.zm), ja niżej podpisany/na nie wyrażam zgody na przetwarzanie mego wizerunku lub innych danych osobowych / wizerunku osób nieletnich pozostających pod moją opieką* oraz udostępnianie poprzez publikowanie na łamach strony internetowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, w prasie, telewizji, mediach internetowych a także w celu dokumentowania i promocji działań statutowych Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

 

Białystok dnia……………

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………
czytelny podpis i PESEL odwiedzającego Muzeum