Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Regulamin newslettera Muzeum w Białymstoku i Muzealnego Imperium Wiedzy

Definicje pojęć użytych w treści niniejszego Regulaminu pisane wielką literą posiadają znaczenie nadane im poniżej:

„Administrator” danych osobowych oznacza Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz, Rynek Kościuszki 10 15-426 Białystok NIP 542-10-06-132, REGON 000276328.

„Odbiorca” Newslettera to osoba odbierająca Newsletter, która zapisała się na usługę otrzymywania Newslettera oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin.

„Newsletter” - wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informację handlową.

„Informacja handlowa” to informacja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016, poz.1030, z póź. zm.). Zawarcie usługi następuje z chwilą zapisania się do Newslettera.

Regulamin określa prawa i obowiązki Odbiorcy Newslettera i Administratora związane z zapisaniem i wysyłaniem Newslettera oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Regulamin jest udostępniony na stronie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku muzeum.bialystok.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

W formularzu zgłoszeniowym zapisania do Newslettera dostępnym na stronie muzeum.bialystok.pl, Odbiorca Newslettera podaje aktualny adres swojej poczty elektronicznej. Zamówienie usługi Newsletter następuje po kliknięciu przycisku „zapisz się”. Warunkiem świadczenia usługi Newslettera jest akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie przez Odbiorcę Newslettera zamówienia tej usługi poprzez kliknięcie w odwołanie zawarte w wiadomości wysłanej przez Administratora na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.

Do korzystania z Newslettera niezbędne jest posiadanie przez Odbiorcę Newslettera infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jej zasobów (dowolna przeglądarka internetowa).

Odbiorca Newslettera może złożyć reklamację w sprawach związanych z wysyłką Newslettera. Reklamację należy wysłać e-mailem na adres: wip@muzeum.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Administrator powiadomi Odbiorcę Newslettera o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mailowy podany podczas rejestracji.

Odbiorca Newslettera może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania klikając w link „ wypisz mnie z newslettera” umieszczony na końcu każdego e-maila otrzymywanego w związku z korzystaniem z usługi Newslettera lub zgłaszając żądanie wypisania na adres e-mail: wip@muzeum.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku ul. Rynek Kościuszki 10,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@muzeum.bialystok.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.