Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Deklaracja dostępności

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. http://muzeum.bialystok.pl/

Data publikacji strony internetowej: 09-08-2017.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02-02-2018.

Strona internetowa jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Lista niezgodności:

  • Pliki pdf dostępne na naszej stronie są bez informacji o ich wielkości,
  • Nie wszystkie obrazy umieszczone na naszej stronie posiadają tekst alternatywny,
  • Nasza strona nie jest dostosowana do przeglądania na aplikacjach mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31-03-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Andruk aandruk@muzeum.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502 666 118. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Ratusz - Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok

Wejście do muzeum dla osób zwiedzających i niepełnosprawnych znajduje się od strony wschodniej budynku. Prowadzi ku niemu obszerny, oskrzydlony alkierzami dziedziniec z szerokimi schodami o pięciu niskich stopniach, zlokalizowanymi bliżej fasady głównej budynku. Po lewej stronie schodów, wzdłuż ściany alkierza, znajduje się rampa podjazdowa o niewielkim koncie nachylenia ułatwiająca dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Do budynku wchodzi się dwuskrzydłowymi drzwiami drewnianymi. Prawe skrzydło drzwi otwiera się za pomocą tradycyjnej klamki. Ich przekroczenie może wiązać się z utrudnieniami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, gdyż w świetle otwartego skrzydła nie mieści się większość tego typu urządzeń. Dalszym problemem jest kolejna para dwuskrzydłowych drzwi zamykająca niewielki wiatrołap. Pracownicy dyżurujący na portierni czuwają nad zminimalizowaniem płynących stąd niedogodności i dyskretnie reagują na pojawiające się potrzeby zwiedzających otwierając drugie skrzydło drzwi.

W muzeum możliwe jest wypożyczenie jednego wózka dla niepełnosprawnych.

Na parterze znajdują się: kasa ze sklepikiem, sale wystaw stałych i czasowych oraz przestrzenie biurowe.

Na poddaszu budynku znajduje się szatnia dla zwiedzających. Prowadzą do niej szerokie schody zabiegowe, dlatego też osobom niepełnosprawnym ruchowo oferowana jest pomoc dzięki, której za pośrednictwem pracowników muzeum mogą pozostawić w niej elementy odzieży wierzchniej, lub jeśli zachodzi taka konieczność udać się do niej za pomocą schodołazu.

W podziemiach budynku znajdują się: toalety, czytelnia książek muzealnych, sala edukacyjna, sale wystaw czasowych. Dostęp do tej części muzeum jest bardzo utrudniony ze względu na nietypową budowę schodów wachlarzowych. Dodatkowym problemem dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi może być dostanie się do toalety wyniesionej względem otaczającej przestrzeni o dwa stopnie położone w przedsionku toalet.

Toalety dla zwiedzających są ciasne i słabo przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Na parterze budynku znajdują się tablice tyflograficzne ułatwiające zwiedzanie ekspozycji osobom z dysfunkcją wzroku, na których umieszczono plany poszczególnych kondygnacji.

Część ekspozycji stałej można zwiedzać przy wykorzystaniu systemu audioguide.

W bezpośredniej bliskości muzeum znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: najbliższe wejścia do muzeum – przy odcinku ul. L. Zamenhofa dochodzącym do Rynku Kościuszki, oraz nieco dalsze: przy ul. Suraskiej i ul Lipowej (również przy zbiegu z Rynkiem Kościuszki).

 

Muzeum Historyczne - ul. Warszawska 37, 15-062 Białystok

Wejście do muzeum przeznaczone dla zwiedzających i osób niepełnosprawnych znajduje się od strony ul. Warszawskiej. Prowadzi ono przez dwuskrzydłową furtkę z kutej stali na mały dziedziniec, ku drewnianym, dwuskrzydłowym drzwiom wejściowym zlokalizowanym w północno-zachodniej części fasady głównej budynku. Prawe skrzydło drzwi otwiera się za pomocą tradycyjnej klamki. Ich przekroczenie może wiązać się z utrudnieniami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, gdyż w świetle otwartego skrzydła nie mieści się większość tego typu urządzeń. Pracownicy dyżurujący na portierni czuwają nad zminimalizowaniem płynących stąd niedogodności i dyskretnie reagują na pojawiające się potrzeby zwiedzających otwierając drugie skrzydło drzwi.

W muzeum możliwe jest wypożyczenie jednego wózka dla niepełnosprawnych.

Z położonej na poziomie ulicy sieni na parter gmachu prowadzą szerokie schody o dziewięciu stopniach. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich zmuszone są do skorzystania z pomocy pracowników muzeum obsługujących schodołaz. Na parterze znajdują się: kasa i szatnia, toalety oraz większa część ekspozycji stałych: W białostockiej kamienicy, Białystok – makieta barokowego miasta z widowiskiem multimedialnym „Wersal Północy” wśród dźwięków i świateł. Przemieszczanie się po tym poziomie odbywa się wygodnymi ciągami komunikacyjnymi, pozbawionymi utrudnień architektonicznych.

Toalety dla zwiedzających są ciasne i słabo przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Aby zwiedzić ekspozycje stałe (Odzyskana historia. Hotel „Ritz”) i sale wystaw czasowych położone na pierwszym piętrze należy pokonać szerokie schody dwubiegowe. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać ze schodołazu. Przemieszczanie się po tym poziomie odbywa się wygodnymi ciągami komunikacyjnymi, pozbawionymi utrudnień architektonicznych.

Na parterze i pierwszym piętrze budynku znajdują się tablice tyflograficzne ułatwiające zwiedzanie ekspozycji osobom z dysfunkcją wzroku, na których umieszczono plany poszczególnych kondygnacji.

Muzeum zatrudnia pracownika posługującego się językiem migowym.

W bezpośredniej bliskości muzeum brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – ul. Świętojańska 17, 15-277 Białystok

Wejście do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego umieszczone jest od ulicy Świętojańskiej – przy bramce znajduje się elektryczny dzwonek. Dojazd do wejścia odbywa się po utwardzonej ścieżce. Muzeum wyposażone jest w drewniane, dwuskrzydłowe drzwi, które są otwierane na potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych umieszczono dzwonek elektryczny oraz pochylnię umożliwiającą wjazd wózkiem do Muzeum.

Na parterze są: kasa, szatnia oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przemieszczanie się po nich odbywa się wygodną drogą komunikacyjną. Galeria stała oraz sala wystaw czasowych umieszczona jest na parterze budynku. W większości sal ekspozycyjnych nie ma progów. Obsługa Muzeum zawsze służy pomocą osobom niepełnosprawnym zainteresowanym zwiedzaniem galerii stałej oraz sali wystaw czasowych.

Dostęp do pracowni plastycznej znajdującej się na piętrze budynku jest utrudniony (schody, brak windy). Do dyspozycji zwiedzających jest schodołaz znajdujący się przy schodach prowadzących na piętro.

Przy wejściu do Muzeum znajduje się tablica tyflograficzna z planem Muzeum umieszczona na stojaku wewnątrz budynku. Do dyspozycji zwiedzających są audioprzewodniki z audiodeskrypcją wybranych rzeźb oraz sal ekspozycyjnych, dostępne bezpłatnie w kasie Muzeum. Dodatkowo część obiektów z wystawy stałej umieszczona jest na obrotowych kawaletach – sposób montażu rzeźb umożliwia oglądanie obiektów poprzez dotyk bez narażenia na niebezpieczeństwo oglądającego. Do dyspozycji zwiedzających jest komputer z oprogramowaniem „SuperNowa”. Osoby niewidome mogą zwiedzać wystawy stałe i czasowe z psem przewodnikiem.

Brak tłumacza języka migowego.

 

Muzeum Wnętrz Pałacowych – ul. Pałacowa 2, 16-070 Choroszcz

Wejście do muzeum dla wszystkich zwiedzających znajduje się na froncie budynku ; są to otwierane bezprogowe dwuskrzydłowe drzwi , (wejście główne) po schodach, dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępne za pomocą ramp podjazdowych.

 Dojazd do muzeum odbywa się drogą gruntową, częściowo utwardzoną.

W muzeum nie ma możliwości wypożyczenia wózków dla niepełnosprawnych.

Na parterze (poziom 0) znajdują się kasa i szatnia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze (poziom 0) muzeum znajduje się większa część pomieszczeń wystawy stałej.

Na ekspozycje stałą znajdującą się na piętrze prowadzą schody, brak windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 Obsługa Muzeum służy pomocą osobom zainteresowanym zwiedzaniem parteru. 

Na poziomie 0 i piętrze Galerii znajdują się tablice tyflograficzne ułatwiające zwiedzanie ekspozycji osobom z dysfunkcją wzroku, na których zaznaczono miejsca eksponowania obrazów i rzeźb posiadających opisy w języku braille’a.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak oznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, miejsce parkingowe w odległości ok. 50 m od wejścia głównego. 

 

Muzeum Ikon – ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl

Wejście do Muzeum Ikon dla osób zwiedzających i osób niepełnosprawnych znajduje się w zabudowaniach Monasteru Supraskiego od strony ul. Abpa Mirona Chodakowskiego; są to podwójne drzwi zewnętrzne drewniane i wewnętrzne przeszklone – wejście główne (drzwi nie otwierają się automatycznie).

Dojazd do wejścia odbywa się wzdłuż ściany z wejściem głównym po wygodnym podjeździe z poręczą.

Na parterze (poziom 0) przy wejściu głównym znajduje się recepcja. Kasa, sklepik, poczekalnia, szatnia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie -1. Pracownik muzeum wskazuje drogę do kas, szatni, poczekalni i toalet. Osobom niepełnosprawnym pracownik muzeum wskazuje drogę komunikacyjną platformą-dźwigową na poziom -1.

Ekspozycja muzeum znajduje się na parterze (poziom 0) oraz na pierwszym piętrze (poziom 1). Na piętro ekspozycji można wjechać z parteru (poziom 0) platformą-dźwigową dla osób niepełnosprawnych. Obsługa Muzeum służy pomocą osobom przemieszczającym się z parteru na piętro ekspozycji.

W strefach muzeum dostępnych dla zwiedzających na poziomie -1, na parterze oraz na piętrze znajdują się tablice tyflograficzne z komentarzem w języku braille’a, ułatwiające zwiedzanie ekspozycji osobom z dysfunkcją wzroku, na których zaznaczono topografię pomieszczeń .

Brak tłumacza języka migowego.

Dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się na parkingach w pobliżu muzeum przy ul. Abpa Mirona Chodakowskiego.

 

Muzeum w Tykocinie - ul. Kozia 2, 16-080 Tykocin

Muzeum w Tykocinie Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku mieści się w dwóch budynkach znajdujących się przy ul. Koziej 2 w Tykocinie.

 

Dom Talmudyczny

W Domu Talmudycznym znajduje się kasa biletowa (obecnie – okresowo przeniesiona do Wielkiej Synagogi)

Wejście do Domu Talmudycznego znajduje się we frontowej części budynku od strony ul. Koziej; są to drewniane, dwuskrzydłowe drzwi o szerokości: 132 cm, od wewnątrz zabezpieczone kratą poza godzinami zwiedzania.

Wyjście ewakuacyjne budynku znajduje się po prawej stronie budynku; są to drewnienie, jednoskrzydłowe drzwi o szerokości 106 cm.

Przed wejściem głównym i bocznym do Domu Talmudycznego znajdują się strome schody, dlatego nie ma możliwości skorzystania z szyn podjazdowych. Do transportu wózków inwalidzkich do Domu Talmudycznego wykorzystywany jest schodołaz.

Dojazd do wejścia odbywa się z parkingu frontowego przed Wielką Synagogą lub dużego parkingu za budynkiem synagogi. Najbliższe otoczenie muzeum wyłożone jest zabytkowym brukiem, co może utrudniać dojazd osobom na wózkach inwalidzkich.

Na terenie muzeum wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przy frontowej części Wielkiej Synagogi po lewej stronie (od Villi Regent).

Na parterze (poziom 0) znajdują się wszystkie pomieszczenia wystaw stałych czasowych.

W muzeum możliwe jest wypożyczenie jednego wózka dla niepełnosprawnych.

Przed Domem Talmudycznym znajduje się makieta z przedstawieniem budynku (przeznaczona do percepcji dotykowej) z opisem w alfabecie Braille’a ułatwiająca zwiedzanie zabytku osobom z dysfunkcją wzroku. Wewnątrz ustawiony jest także umieszczony na stojaku tyflograficzny, dotykowy plan budynku informujący o rozmieszczeniu pomieszczeń w Muzeum. Dodatkowo udostępniany jest także bezpłatnie audioprzewodnik w języku polskim, angielskim oraz z nagraną audiodeskrypcją. Przewodnik uruchamia się automatycznie po wejściu do pierwszej sali i prowadzi zwiedzającego po wystawach stałych w Muzeum. Wystawy czasowe wyposażone są w szczegółowe opisy, które ułatwiają zwiedzanie. Obsługa muzeum służy pomocą i asystą wszystkim osobom zainteresowanym.

Brak tłumacza języka migowego

 

Synagoga

Wejście do Wielkiej Synagogi znajduje się we frontowej części budynku od strony
ul. Piłsudskiego; są to drewniane, dwuskrzydłowe drzwi o szerokości: 120 cm, od wewnątrz zabezpieczane kratą poza godzinami zwiedzania.

Wyjście ewakuacyjne budynku znajduje się po prawej stronie; są to drewnienie, dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 120 cm, od wewnątrz zabezpieczane kratą.

Dojazd do wejścia odbywa się z parkingu frontowego lub dużego parkingu za budynkiem synagogi. Najbliższe otoczenie muzeum wyłożone jest zabytkowym brukiem, co może utrudniać dojazd osobom na wózkach inwalidzkich.

Na terenie muzeum wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przy frontowej części Wielkiej Synagogi po lewej stronie (od Villi Regent).

Na parterze (poziom 0) znajdują się wszystkie pomieszczenia wystaw stałych oraz większości wystaw czasowych.

Na dwóch piętrach synagogi (I i II kondygnacja wieży) utrudniony dostęp do dwóch kameralnych wystaw (kręte schody, brak windy).

Muzeum posiada na stanie szyny podjazdowe umożliwiające zjazd wózkiem na ekspozycję wnętrza Sali Wielkiej oraz wjazd na babińce Synagogi. W dniu wizyty należy zgłosić chęć skorzystania z szyn w kasie Muzeum w Domu Talmudycznym.

W muzeum możliwe jest wypożyczenie jednego wózka dla niepełnosprawnych.

Przed Synagogą znajduje się makieta z przedstawieniem budynku (przeznaczona do percepcji dotykowej) z opisem w alfabecie Braille’a ułatwiająca zwiedzanie zabytku osobom z dysfunkcją wzroku. Wewnątrz ustawiony jest także umieszczony na stojaku tyflograficzny, dotykowy plan Wielkiej Synagogi informujący o rozmieszczeniu pomieszczeń w Muzeum. Do dyspozycji zwiedzających są także tyflografiki w formie książki, przedstawiające żydowskie symbole i judaika, nawiązujące do ekspozycji wnętrza Sali Wielkiej. Jeden egzemplarz książki dostępny do wypożyczenia bezpłatnie na czas zwiedzania w kasie Muzeum. Dodatkowo udostępniany jest także bezpłatnie audioprzewodnik w języku polskim, angielskim oraz nagraną audiodeskrypcją ekspozycji. Przewodnik uruchamia się automatycznie po wejściu i prowadzi zwiedzającego po Sali Wielkiej Synagogi. Na babińcach prezentowane są wystawy czasowe, do których przygotowane opisy są umieszczone na ścianach. Obsługa muzeum służy pomocą i asystą wszystkim osobom zainteresowanym.

Brak tłumacza języka migowego

 

Muzeum w Bielsku Podlaskim - ul. Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski

Wejście do Muzeum w Bielsku Podlaskim  dla osób zwiedzających i osób niepełnosprawnych znajduje się od strony zachodniej. Są to drzwi jednoskrzydłowe. Po lewej stronie znajduje  się przycisk  przywoławczy personel muzeum  dla osób niepełnosprawnych.

Dojazd  do wejścia  od strony parkingu, jak i cały plac na którym mieści się ratusz jest wyłożony kostka  granitową i  typu polbruk.

W muzeum  dostępny jest schodołaz  oraz możliwe jest wypożyczenie jednego wózka dla niepełnosprawnych.

Na parterze (poziom 0) znajduje się kasa i szatnia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, przemieszczanie się do nich odbywa się wygodną drogą komunikacyjną.

Na parterze (poziom 0) znajduje się  sala edukacyjna oraz jedna sala wystawowa dedykowana do wystaw czasowych.

Na ekspozycje stałe znajdujące się na piętrze budynku  można dostać się za pomocą schodołazu, po uprzednim zgłoszeniu personelowi muzeum. Schodołaz obsługuje  przeszkolony personel muzeum.

Na parterze oraz piętrze znajdują się tablice tyflograficzne ułatwiające zwiedzanie ekspozycji osobom z dysfunkcją wzroku, na których zaznaczono trasę zwiedzania. Dla osób z dysfunkcją wzroku mamy do dyspozycji  makietę ratusza przed budynkiem oraz przewodniki z audiodeskrypcją.

Brak tłumacza języka migowego.

Jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych znajduje się na parkingu przed ratuszem.

 

Biblioteka – ul. Świętojańska 17, 15-277 Białystok

Biblioteka Muzeum Podlaskiego znajduje się w budynku dawnej wozowni za Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, przy ul. Świętojańskiej 17. Tam też jest główne wejście do biblioteki. Są to żelazne drzwi, przy których znajduje się domofon. Dojazd do wejścia prowadzi przez bramę od ulicy Świętojańskiej. Dysponujemy miejscami parkingowymi.

 Dostęp do czytelni jest utrudniony. Czytelnia i katalog kartkowy znajdują się na piętrze (schody, brak windy). Obsługa biblioteki służy pomocą w skorzystaniu z księgozbioru na parterze (poziom 0).