Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty


Archiwum >>>

2020

OSOWA. OSADA Z OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH Z NAD CZARNEJ HAŃCZY

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Celem realizowanego w bieżącym roku projektu jest kompleksowe opracowanie źródeł archeologicznych pozyskanych w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych pod kierunkiem Jana Jaskanisa (w latach 1962-1965 oraz w 1971 roku) na osadzie (stan. 2) tzw. grupy suwalskiej kultury sudowskiej w Osowej, gm. Suwałki. Pozostawiony przez badacza autorski katalog źródeł, zbiór zarchiwizowanej dokumentacji z prac wykopaliskowych oraz materiał zabytkowy ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego są podstawą obecnie prowadzonych prac analitycznych. Efektem finalnym realizowanych działań będzie publikacja książkowa p.t. Osowa. Osada nad Czarną Hańczą (III-IV wiek n.e.) autorstwa Danuty Jaskanis i Pawła Szymańskiego. Jej wydanie planowane jest na IV kwartał bieżącego roku.

Instytucje biorące udział w realizacji zadania:

   

 

WERYFIKACJA TERENOWA KOMPLEKSU OSADNICZEGO W GRODZISKU, GM. SUCHOWOLA (STAN. 1 I 2)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

  

Międzyrzecze Biebrzy i Supraśli dla wczesnego średniowiecza jest obszarem słabo rozpoznanym archeologicznie. Wiedza o znajdujących się tam stanowiskach często oparta jest jedynie na wynikach badań powierzchniowych. Niniejszy projekt zakłada rozpoznanie jednego ze znajdujących się tam kompleksów osadniczych. Wchodzące w jego skład grodzisko (stan. 1) i osada (stan. 2) położone są na obrzeżach wsi  Grodzisk, w gminie Suchowola. Wały niegdysiejszego grodu stanowią przykład dobrze zachowanego obiektu archeologicznego posiadającego własną formę terenową, teren osady obecnie w większości użytkowany jest jako pastwisko. W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie badań nieinwazyjnych i sondażowych oraz wykonanie odwiertów geologicznych, celem jest ustalenie zasięgu i charakteru osady, rozpoznanie konstrukcji grodziska, a także ustalenie chronologii obu stanowisk. Wszystkie uzyskane informacje staną się podstawą do tworzenia planów pełniejszej ich ochrony konserwatorskiej.

Instytucje biorące udział w realizacji zadania