Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

2017 - 2018

 

Całkowita wartość projektu: 2 773 810,53 zł PLN

Wartość dofinansowania z UE: 1 355 827,04 zł PLN

CEL STRATEGICZNY:
Zwiększenie wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w regionie przekładające się na wzrost partycypacji społeczeństwa w kulturze

CELE BEZPOŚREDNIE:

  1. Poprawa dostępności społeczeństwa do obiektów Synagogi i Domu Talmudycznego w Tykocinie poprzez poprawę ich stanu technicznego
  2. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz turystów zagranicznych poprzez likwidację barier, zastosowanie rozwiązań TIK oraz zatrudnienie przewodnika z językiem angielskim

ZADANIA DO REALIZACJI:

  1. Remont zabytkowych obiektów: Synagogi i Domu Talmudycznego (izolacje ścian fundamentowych, odwodnienie, wymiana stolarki, nowa elewacja, dach z obróbkami blacharskimi, przyłącze i instalacja cieplna oraz przyłącze kanalizacji deszczowej)
  2. Zastosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych rozwiązań prezentacji oferty kulturalnej, w tym z zakresu TIK (infokioski, stół multimedialny, bezprzewodowy system nagłośnieniowy, audioprzewodniki, nowe systemy wystawiennicze)
  3. Zastosowanie rozwiązań związanych w dostępem do obiektu dla osób niepełnosprawnych (schodołaz, odlewy z brązu, audioprzewodniki z audiodeskrypcją, system nagłośnieniowy)
  4. Zastosowanie rozwiązań związanych w dostępem dla turystów zagranicznych (odlewy z brązu z opisem w języku angielskim, audioprzewodniki w języku angielskim)

 

Całkowita wartość projektu: 1 801 196,22 zł PLN

Wartość dofinansowania z UE: 872 216,38 zł PLN

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowym budynku Muzeum w Bielsku Podlaskim oraz jego doposażenie w środki wpływające na jego unowocześnienie.

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w regionie przekładające się na wzrost partycypacji społeczeństwa w kulturze w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Jest to cel zakładany w perspektywie długofalowego oddziaływania na region i jego mieszkańców.

Celem bezpośrednim projektu jest rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum w Bielsku Podlaskim poprzez renowację zabytkowego budynku i zabezpieczenie dóbr dziedzictwa kulturowego oraz umożliwienie szerszego dostępu do tych dóbr (w tym osobom niepełnosprawnym).

Produkty projektu: Odrestaurowany i zabezpieczony zabytkowy Ratusz w Bielsku Podlaskim Zakupione wyposażenie wpływające na unowocześnienie Muzeum w Bielsku Podlaskim oraz dostosowanie do osób niepełnosprawnych

 

„KONSERWACJA DRUKÓW SUPRASKICH”

Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych
Dofinansowanie 54.200,00 zł
W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie pełnej konserwacji i zabezpieczenia 14 starodruków pochodzących z drukarni ojców bazylianów w Supraślu. Druki te znajdują się w Bibliotece Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przy ulicy Świętojańskiej 17. Jest to jeden z najcenniejszych naszych zbiorów muzealnych. Konserwacji wymagają skórzane i pergaminowe oprawy oraz papier. Dwa z druków nie posiadają oprawy dlatego konieczne będzie sporządzenie nowych, zabezpieczających opraw. 14 druków tłoczonych w Supraślu to książki w języku polskim, łacińskim, rosyjskim i cerkiewnosłowiańskim.
Stan obecny starodruków nie pozwala na badania naukowe bibliotekoznawców i historyków, chociaż cieszą się one dużym zainteresowaniem naukowców z całej Polski. Wymagają one pełnej konserwacji i zabezpieczenia papieru, skóry i pergaminu na oprawach aby mogły służyć następnym pokoleniom badającym historię książek i drukarń podlaskich. W ramach zadania wykonana zostanie digitalizacja obiektów ( przed zszyciem kart w bloki, wydatek pokryty z wkładu własnego). Zdigitalizowane starodruki udostępnione zostaną wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego. Zobacz zdjęcia

 

2014 – 2016

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MUZEUM PODLASKIEGO – SOKOLARNIA


Muzeum Podlaskie w Białymstoku realizuje w latach 2014 - 2016 "OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MUZEUM PODLASKIEGO - SOKOLARNIA", który otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Celem projektu jest podniesienie społecznej świadomości na temat roli i znaczenia ptaków drapieżnych w naturalnych ekosystemach przyrodniczych, a dzięki temu ochrona różnych gatunków ptaków drapieżnych żyjących w Polsce.

W ciągu ostatnich lat podejmowane są działania mające za zadanie ochronę szczególnie zagrożonych gatunków, między innymi prowadzona jest reintrodukcja sokoła wędrownego. Wszystkie te poczynania, aby okazały się skuteczne, muszą być wsparte odpowiednią wiedzą z zakresu znaczenia ptaków drapieżnych w utrzymaniu równowagi naturalnego środowiska, stąd w Białostockim Muzeum Wsi został utworzony ośrodek edukacji ekologicznej. W prowadzeniu zajęć edukacyjnych niezwykle istotną rolę odgrywa możliwość pokazania żywych ptaków, dlatego też w skansenie jest prowadzona hodowla wybranych gatunków ptaków drapieżnych, a w tym zwłaszcza sokoła wędrownego. Hodowane ptaki będą służyć do pokazów, w tym także wolnego lotu, podczas zajęć edukacyjnych oraz do wychowu młodych osobników przeznaczonych do ochrony czynnej, czyli reintrodukcji. Polega ona na wypuszczaniu kilkutygodniowych ptaków na terenie, na którym niegdyś występował dany gatunek. Należy tu podkreślić, iż właśnie taki sposób ochronny czynnej sokoła wędrownego jest prowadzony na obszarze wielu państw świata i – jak twierdzi wielu ekspertów – przyczynił się do zapobiegnięcia wyginięciu dzikiej populacji tego gatunku w skali globalnej.

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego znajdującym się w Białostockim Muzeum Wsi zajęcia są prowadzone według autorskiego programu Dariusza Poznańskiego, Kamila Borowskiego i Przemysława Łapińskiego. Do zajęć wykorzystywane są dwa rodzaje zeszytów edukacyjnych: pierwszy przeznaczony dla dzieci i młodzieży oraz drugi dla dorosłych. W zajęciach uczestniczą grupy zorganizowane i osoby indywidualne.

  

W dniach 12-13.09.2015 r. w Białostockim Muzeum Wsi odbył się pierwszy na Podlasiu festiwal sokolniczy. W pierwszym dniu festiwalu został zorganizowany konkurs latawcowy połączony z wyścigami ptaków. Udział w nim wzięło ogółem czternastu sokolników z różnymi gatunkami ptaków drapieżnych. W jury konkursu zasiadały osoby z ogólnopolskiego klubu - Gniazdo Sokolników. W drugim dniu odbyły się pokazy różnych gatunków ptaków drapieżnych, prezentacja kuchni i muzyki myśliwskiej oraz występy zespołów. Na zakończenie Festiwalu wystąpiła gwiazda - zespół Carrantuohill. Całkowita frekwencja podczas imprezy wyniosła 17800 osób.

W dniach 17-18.10.2015r. odbyła sie w hotelu "Supraśl" konferencja naukowa - Sokolnictwo wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie. Z ogólnej liczby dwudziestu czterech referatów połowę z nich wygłosili uczestnicy z zagranicy. Tematyka konferencji dotyczyła historycznych i współczesnych aspektów ochrony ptaków drapieżnych w Europie oraz wpływu sokolnictwa na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe. Została omówiona rola edukacji ekologicznej w społeczeństwie , związanej z zachowaniem, ochroną, reintrodukują ptaków drapieżnych, a także kulturotwórczą rolą sokolnictwa jako materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce i w Europie. Jednym z elementów dyskursu naukowego była rola jaką pełnią wytwory kultury takie jak literatura, sztuka, tradycje i przekazy ustne w zachowaniu dokumentacji bioróżnorodności gatunków występujących w przeszłości. Jednym z efektów zorganizowanej konferencji będzie publikacja pokonferencyjna, która zostanie wydana w roku 2016. Przebieg konferencji został utrwalony w postaci zapisu cyfrowego, co w przyszłości będzie wykorzystywane w celu podnoszenia świadomości społecznej nt. bioróżnorodności biologicznej oraz edukacji w tej dziedzinie.

Wraz z wymienionymi powyżej działaniami prowadzono kampanię promocyjno - informacyjną na temat działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Polegała ona głównie na zamieszczaniu informacji w prasie, radiu oraz telewizji. Niezwykle istotną rolę odgrywa strona internetowa (www.sokolarnia.edu.pl) , na której zamieszczano bieżące informacje związane z funkcjonowaniem Ośrodka. Została również założona strona na społecznościowym serwisie Facebook (www.facebook.com/sokolarnia/) poprzez którą utrzymywany jest kontakt z osobami zainteresowanymi działalnością Ośrodka Edukacji Ekologicznej. W ramach działań promocyjnych opracowano założenia oraz ogłoszono ogólnopolski konkurs plastyczny: Ptaki drapieżne i sowy w środowisku naturalnym. Konkurs jest skierowany do wszystkich grup wiekowych, od przedszkolaków po osoby dorosłe. Do udziału w konkursie nadesłano około 3000 prac wykonanych różnymi technikami, głównie rysunków i akwareli. Wystawa prac nagrodzonych odbędzie się w styczniu 2016r. w holu kina Helios w Białymstoku co zapewni szeroką publiczność oraz zagwarantuje doskonałą promocję konkursu oraz całego realizowanego projektu.

Działania projektowe w roku 2016:
- wydanie wydawnictwa pokonferencyjne
- wydanie książki „ Ptaki drapieżne w kulturze”
- wystawa stała w dwóch odsłonach: część plenerowa zlokalizowana przy budynku gajówki w Białostockim Muzeum Wsi; część eksponowana w budynku gajówki – wystawa multimedialna.

 


 

2016

„PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE DOKUMENTÓW BRYGIDEK W GRODNIE”

 
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 4 – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

Projekt dwuletni
Termin realizacji: 16.08.2016 – 31.12.2017 r.

Dofinansowanie:
2016 r.: 1.000,00 zł
2017 r.: 26.861,00 zł

Projekt ma na celu przeprowadzenie konserwacji dokumentów zabytkowych ze zbioru Archiwum Klasztoru Brygidek w Grodnie znajdujących się w Grodzieńskim Państwowym Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Grodnie.

 


 

2015

PROJEKT I

KULTURA BEZ BARIER

Nr Projektu: WND-RPPD.06.03.00-20-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI.
Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 388 711,65 PLN.
Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 1 231 043,02 PLN.
Instytucja Zarządzająca RPOWP przyznała dofinansowanie w kwocie 1 046 386,56 PLN stanowiące 85% wydatków kwalifikowalnych, z czego 209 984,00 PLN z EFRR i 836 402,56 PLN dotacji celowej budżetu państwa.

Inwestycja pt. „Kultura bez barier” realizowana jest przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku w partnerstwie z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
Projekt jest realizowany w następujących obiektach:
1. Ratusz w Białymstoku - siedziba główna Muzeum Podlaskiego
2. Muzeum Historyczne w Białymstoku
3. Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku
4. Biblioteka Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
5. Muzeum w Tykocinie
6. Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy
7. Muzeum w Bielsku Podlaskim
8. Białostockie Muzeum Wsi
9. Muzeum Ikon w Supraślu
10. Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
11. Książnica Podlaska w Białymstoku
Inwestycja zapewni lepszy dostęp do zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Książnicy Podlaskiej osobom niepełnosprawnym poprzez odpowiednie dostosowanie placówek kultury do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, niesłyszących i niedosłyszących oraz niepełnosprawnych ruchowo.

Projekt zostanie zrealizowany w IV kwartale 2015 r.

 

PROJEKT II

„ROZBUDOWA INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ W BIAŁOSTOCKIM MUZEUM WSI”

Nr Projektu: WND-RPPD.06.03.00-20-003/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.
Całkowita wartość Projektu wynosi 311 190,00 PLN.
Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 253 000,00 PLN.
Instytucja Zarządzająca RPOWP przyznała dofinansowanie w kwocie 215 050,00 PLN stanowiące 85% wydatków kwalifikowalnych, z czego 43 010,00,00 PLN z EFRR i 172 040,00 PLN z dotacji celowej budżetu państwa.

Projekt „Rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji odgromowej w Białostockim Muzeum Wsi”, jak sam tytuł wskazuje dotyczy rozbudowy instalacji zabezpieczających od zagrożeń w Białostockim Muzeum Wsi w Wasilkowie. Beneficjentem projektu jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zabezpieczeń Białostockiego Muzeum Wsi na wypadek zagrożeń, poprzez rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego oraz zapewnienie ochrony odgromowej zabytkowym budynkom.

 


 

2014

PROJEKT I

CYFROWE MUZEUM – I etap
Program – Wieloletni program Rządowy Kultura +
Priorytet – Digitalizacja

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +

                     

Celem zadania jest zabezpieczenie dziedzictwa kultury oraz poprawa dostępu do kultury. Zadanie polegać będzie na utworzeniu profesjonalnej pracowni digitalizacyjnej w której skład wejdzie pracownia fotograficzna oraz skanująca, wyposażona w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie dedykowane do tego celu. Zakupiona infrastruktura pozwoli na ustrukturyzowanie oraz usystematyzowanie inwentarza elektronicznego, który wraz ze zbiorem plików graficznych utworzonych dzięki digitalizacji będzie mógł być prezentowany online wszystkim potencjalnym użytkownikom.
Dofinansowanie na 2 lata: 380 497,00, z czego:
Na 2014r. – 346 027,00
Na 2015r. – 34 470,00
Z budżetu województwa podlaskiego wkład własny w wys. 192.900,00
Termin realizacji: 01.08.2014-30.06.2015

 

PROJEKT II

REMONT ELEWACJI RATUSZA z lat 1745-1761 (zrekonstruowanego w latach 1954-1958), przy Rynku Kościuszki 10 w Białymstoku
Koszt ogółem: 207.976,48 zł
Dofinansowanie z Urzędu Miasta: 65.000,00 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego: 100.000,00 zł
Remont dofinansowano z budżetu Miasta Białegostoku