Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

Archiwum >>>

2019

Archanioł Michał i Prorok Aron – ocalałe zabytki z Supraśla – zakup kolekcji.

Muzeum Ikon w Supraślu, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:  Zmartwychwstanie Chrystusa – ikona w polskiej tradycji artystycznej  – wzbogacenie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu.
Obecnie Muzeum Ikon w Supraślu składa się z w przeważającej części z ikon rosyjskich datowanych na XVII–XIX w. W kolekcji znajduje się również niewielki zespół ikon reprezentujących polskie tradycje ikonograficzne. Wśród nich znalazły się zabytki właściwe dla szkoły lwowskiej XVII w., „karpackiej” XVII i XVIII w., a także lokalnych artystów tworzących na potrzeby świątyń unickich. Planowany zakup ma na celu uzupełnienie tej części kolekcji o obiekt o znaczących walorach ekspozycyjnych i historycznych. Stanowić on będzie doskonałe uzupełnienie zbioru, jako przykłady dziedzictwa kulturowego będącego świadectwem rozwoju rodzimej twórczości artystycznej w obrębie sztuki sakralnej kościoła unickiego. Przedsięwzięcie to wpisuje się w plan budowy reprezentatywnej kolekcji tego typu zabytków, co stanowi ważny element edukacji artystycznej naszych odbiorców.

Wernisaż nowej części ekspozycji uświetni planowany z okazji 70-lecia Muzeum Podlaskiego w Białymstoku weekend jubileuszowy 6–8 grudnia 2019 r. w Muzeum Ikon w Supraślu.

Źródło finansowania:

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu KOLEKCJE MUZEALNE 2019.


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

W dniach 6-8 grudnia 2019 r. w Muzeum Ikon w Supraślu odbędzie się wydarzenie - muzealny weekend na 70-lecie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Uczcimy tę rocznicę w wyjątkowy sposób – wernisażem nowej części ekspozycji – Sali Podlasie. Będzie ona poświęcona ikonom-reliktom zachowanym z nieistniejących już cerkwi. Ikony te są świadectwem minionej historii od prawosławia – poprzez okres unicki – do restytucji prawosławia. Będzie to spojrzenie na tę historyczno-religijną perspektywę poprzez sztukę sakralną – ikony z podlaskich świątyń. Odmienna stylistyka wykonania zarysowuje przemiany zachodzące w sztuce cerkiewnej na przestrzeni kilku stuleci.